Regional utvecklingsgrupp (RUG)

En viktig del i den regionala stödstrukturen för att säkra långsiktighet i kunskapsutvecklingen inom sociala välfärdsområdet är den regionala utvecklingsgrupp som bildades 2014.

Gruppen, vars arbete samordnas av FoU Jämt, består av representanter från samtliga kommuner och region Jämtland Härjedalen.

FoU Jämt sammankallar den Regionala utvecklingsgruppen (RUG) och stödjer länets kommuner i pågående utvecklingsarbeten.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214