Verksamhet

FoU Jämt

Vid bildandet av Region Jämtland Härjedalen 2015-01-01 blev FoU Jämt en av två FoU-enheter inom organisationen. Tidigare hade enheten haft Regionförbundet Jämtland och dessförinnan Kommunförbundet i Jämtland som organisatorisk hemvist. Tillhörigheten i Region Jämtland Härjedalen tros komma att innebära bl a att FoU Jämt får en ännu mer nära kontakt inte bara med kommunerna, utan också med företrädare för hälso-sjukvården. Detta skapar goda förutsättningar för samverkan och samarbete mellan FoU Jämt och andra parter. Fortfarande är FoU Jämt dock till fullo finansierade av Jämtlands åtta kommuner.

I dagsläget är FoU Jämt en aktiv del av den regionala stödstrukturen för länets åtta kommuner och fungerar som sammankallande i den regionala utvecklingsgrupp som satts samman av representanter från de åtta kommunerna, FoU Jämt och hälso- och sjukvården.

Verksamhetsformer

Verksamheten inom FoU Jämt sker i tre olika verksamhetsformer som löper igenom de tre verksamhetsområdena socialtjänst, LSS-området och kommunal hälso- och sjukvård enligt nedan,

Skiss över FoU-jamts verksamhetsformer

Lokalt utvecklingsarbete/tillämpad forskning

Med lokalt utvecklingsarbete avses de med FoU medel finansierade småskaliga FoU projekt som utförs av anställda inom kommens socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Konsultativ verksamhet

Den konsultativa verksamheten handlar om stöd i lokal verksamhetsutveckling och utvärdering av befintlig verksamhet på uppdrag av huvudmännen. Forskarstödet innebär ett kvalificerat kompetens- och kvalitetsstöd, kontinuerlig handledning i olika aktiviteter, verksamhetsutveckling, utvärderingsarbete etc.

Kunskapsspridning

Med kunskapsspridning avses att förmedla och göra aktuell forskning inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård tillgänglig genom seminarier, temadagar, rapporter etc.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214