Medicinska biblioteket byter plats till regionjh.se

Inom kort kommer denna hemsida flytta till regionens externa webb. När bytet sker kommer du automatiskt att skickas till de nya sidorna.
Allt innehåll är det samma men utseendet annorlunda.

I början kan det bli lite rörigt innan allt är på plats, kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se vid frågor så hjälper jag dig.

/Sofie Åberg, bibliotekarie

Skriva och Publicera

Skrivstöd för vetenskapliga artiklar och uppsatser, tips inför publicering, Open Access med mera.

Att skriva :

Att publicera :

 • Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten / Jan Lexell, Cristina Brogårdh (2020)

 • Rapporter och uppsatser / Jarl Backman (2016)

 • Handbok i uppsatsskrivande : för psykologiämnet / Ann Skansholm, Katharina Jacobsson, Sara Skansholm (2021)

 • Att skriva medicinsk vetenskap : en handbok / Emma Hansson, Carolin Freccero (2012)

 • Writing for the medical sciences : konsten att skriva bra på engelska / Emma Hansson, Carolin Freccero (2019)

 • Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok / Johan Alvehus (2019)

 • How to write a paper / George M. Hall (edt.) (2013)

 • Att skriva en bra uppsats / Lotte Rienecker et.al (2018)

 • Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera / Maria Björklund, Ulf Paulsson (2012)

 • Den kvalitativa forskningsintervjun / Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)

 • Forskarhandledning i teori och praktik / Eva Brodin et.al (2016)

 • Statistiska metoder / Svante Körner, Lars Wahlgren (2015)

 • Praktisk statistik för medicin och hälsa / Jonas Björk (2020)

 • Introduktion till medicinsk statistik / Johan Bring et.al (2015)

 • Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror / Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt (2015)

 • Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder / Göran Djurfeldt et.al (2018)

 • Statistik för hälsovetenskaperna / Göran Ejlertsson (2019)

 • SPSS steg för steg / Lars Wahlgren (2012)

 • Praktisk statistik / Svante Körner, Lars Wahlgren (2012)

 • Grunderna i statistik för hälsovetare / Göran Ejlertsson (2018)

 • Grunderna i statistisk dataanalys : med tillämpning inom hälsovetenskaperna / Stefan Hellmer (2022)

 • Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för evidensbaserad vård / Trisha Greenhalg (2012)

 • How to read a paper : the basics of evidence-based medicine and health care / Trisha Greenhalg (2019)

 • Qualitative research and evaluation methods : integrating theory and practice / Michael Quinn Patton (2015)

 • Searching the grey literature : handbook for researching reports, working papers and other unpublished research / Sarah Bonato (2018)

 • Publiceringsetik / Stefan Eriksson, Gert Helgesson (2013)

 • Forskningens hantverk / Inger Lindstedt (2017)

 • Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv / Henny Olsson, Stefan Sörensen (2011)

 • Forskningsetik / Gert Helgesson (2015)

 • Forskningsintervjun : tekniker och genomförande / Bill Gillhamn (2008)

 • Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik / Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg (2018)

 • Handbok i kvalitativ analys / Andreas Fejes, Robert Thonberg (red.) (2019)

 • Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion / Kirsti Malterud (2014)

 • Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård / Birgitta Höglund, et.al (red.) (2017)

 • Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning / Runa Patel, Bo Davidsson (2019)

 • Att utreda, forska och rapportera / Lars Torsten Eriksson, Finn Widersheim-Paul (2014)

 • Introduktion till forskningsmetodik / Judith Bell et.al (2016)

 • Qualitative data analysis : a methods sourcebook / Matthew B. Miles et.al (2014)

 • Vetenskapsteori för nybörjare / Torsten Thurén (2019)

 • Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad / Maria Henricson (2017)

 • Handbok i biomedicinsk forskning / Johan Sundström, Lars Lind (2015)

 • Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper / Carl Martin Allwood, Martin G. Eriksson (2017)

 • Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod / Mats Alvesson, Kaj Sköldberg (2017)

 • Digital psykologi : forskning och klinisk tillämpning / Johan Edbacken, Kristofer Vernmark (red.) (2021)

 • Verktyg för klinisk forskning / Karin Ekström Smedby, Ylva Trolle Lagerros (red.) (2014)

 • Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten / Febe Friberg (red.) (2012) (2017)

 • Metaanalys : metoder, tillämpningar och kontroverser / Gerhard Andersson (2003)

 • Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap / Jonas F. Ludvigsson (2015)

 • Rehabilitation research : principles and applications / Russel Carter et.al (2011)

 • Forskningens termer och begrepp : en ordbok / Ulf Jakobsson (2011)

 • Handbok i kvalitativa metoder / Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)

 • Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet / Ania Willman et.al (2016)

 • Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår / Jörgen Nordenström, Gustaf Edgren (2019)

 • Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches / John W. Creswell (2007)

 • Enkätmetodik / Erik Berntson et.al (2016)

 • Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning / Christina Forsberg, Yvonne Wengström (2016)

 • Introduktion till metaanalys och systematiska översikter / Hugo Hesser, Gerhard Andersson (2015)

 • Intervju som metod / Monica Dalen (2015)

 • Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik / Göran Ejlertsson (2019)

 • Universitetspedagogik / Maja Elmgren, Ann-Sofie Henriksson (2016)

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)