Behandling av ungdomar med ny tandställning: Minskar smärta och rotskador?

Kristina Johansson, Specialist i tandreglering, Specialisttandvården

Tandregleringsbehandling utförs på 25–30% av svenska barn och ungdomar. Trots att behandlingen är så vanlig är det vetenskapliga kunskapsunderlaget om effekter och hälsoekonomi otillräckligt enligt flera systematiska översiktsstudier.

De vanligaste orsakerna till att tandregleringsbehandling efterfrågas är sneda och trångställda tänder. Målet med tandreglerings-behandling är jämna tandrader och bra bett, men det finns risk för oönskade effekter som smärta, rotavkortning, karies och förlust av stödjevävnad runt tänderna. För att flytta och rätta till tänderna används ofta fastsittande tandställning som består av limmade fästen på tänderna och metallbågar. Under senare år har en ny fast tandställning introducerats, som enligt tillverkaren ska minska riskerna för de oönskade effekterna jämfört med konventionell fastsittande tandställning, men med lika bra önskat resultat.

Om studien

I ett projekt med en randomiserad multicenterstudie av ungdomar som behandlas för trångställda tänder, jämförs den nya tandställningen med den som vanligen används. I den första kliniska studien, som ingår i ett doktorandprojekt, fick patienterna gradera sina upplevelser av smärta i början, under och i slutet av den tvååriga behandlingen. I den andra kliniska studien, så mäts rotavkortning med hjälp av tredimensionella röntgenbilder som tagits före, under och efter behandlingen.

Resultaten visar att de som behandlats med den konventionella tandställningen kände högre smärta än de som fått den nya varianten. För smärta i framtänderna rapporterades ett medelvärde på 7,18 från den konventionella gruppen på en 10 gradig skala, i den andra gruppen blev resultatet 5,96. Ungdomarna hade mest ont andra dagen med tandställning och 72 procent med konventionell tandställning uppgav att de fick ta smärtstillande tabletter dag två, i den andra gruppen 54 procent. Flickor kände mindre smärta än pojkar, och eftersom det brukar vara fler flickor än pojkar som önskar och får behandling med tandställning är könsskillnader viktiga att studera ytterligare. Det kan bidra till ökad jämlikhet. Vad gäller rotavkortning så var omfattningen liten och inga skillnader mellan grupperna noterades.

Multicenterprojektet kommer fortsätta med studier om andra bieffekter som förlust av stödjevävnad runt tänderna och karies, samt studier om patienternas upplevda livskvalitet före och efter behandling samt långtidsuppföljningar.

Nytta

Eftersom tandregleringsbehandlingar ofta utförs inom den skattefinansierade barn och ungdomstandvården, är det viktigt att använda de metoder som ger bäst resultat och minst oönskade effekter i förhållande till kostnaderna. Därför kommer även en hälsoekonomisk analys ur samhällsperspektiv att utföras.