Beteendeanalytiska procedurer för att, via föräldrar förstå epilepsiliknande beteenden

Magnus Starbrink, leg psykolog, Region Jämtland Härjedalen

Magnus Starbrink

En del människor som har stora intellektuella och kommunikativa utmaningar gör beteenden som på ett eller annat sätt skadar dem själva eller omgivningen. Ibland är sådana problematiska beteenden svåra att förstå och det kan ta lång tid att hitta effektiva stödinsatser.

Funktionell analys är en rekommenderad metod för att systematiskt och noggrant kartlägga problematiska beteenden. I den funktionella analysen försöker man hitta specifika faktorer som verkar öka respektive minska risk för att problematiska beteenden ska uppstå. Den informationen används sedan för att planera insatser.

Om studien

Forskning har visat att närstående med stöd av specialist i beteendeanalys kan göra bra funktionella analyser och ge effektiva insatser, även när stödet ges på distans. I detta projekt vill vi undersöka om specialiststöd via videoteknik kan hjälpa närstående till personer med sällsynta syndrom att göra bra funktionella analyser och ge effektiva insatser vid särskilt komplicerade och ovanliga problematiska beteenden.

Nytta

Att öka tillgänglighet till specialistkompetens genom att via distans erbjuda kvalificerat stöd i att förstå och minska problematiska beteenden minskar väntetider och lidande. Dessutom är effektiv vård på distans ett kostnadseffektivt alternativ.