Närbild på en person med ljus rakt hår som tittar allvarligt in i kameran

Karin Kockum

Karin Kockum forskar om äldres hjärnor

– Dynamiken mellan kliniskt arbete och forskning passar mig! Det säger röntgenläkaren Karin Kockum Östersund, som inom kort disputerar med sin avhandling ”Bilddiagnostik vid idiopatisk Normaltryckshydrocephalus: Värdet av strukturerad radiologisk utvärdering”. Karin Kockum är verksam vid Östersunds sjukhus.

Varför blev du just radiolog?

– Som röntgenläkare får jag vara mitt i patientens utredning, och ofta bidra till att komma närmare diagnos. Mitt första vikariat efter läkarutbildningen var på Röntgen i Östersund och jag trivdes med arbetssättet och kollegorna. Därför var det naturligt att söka ST på Röntgen, när jag var klar med min AT.

Vad avgjorde inriktningen på din avhandling?

– När jag började forska fanns det ingen disputerad på Röntgen sedan tidigare. Därmed var det avgörande för mig att hitta ett projekt med handledartillgång. Efter vetenskapskursen, som är obligatorisk för ST-läkare, hade jag fått blodad tand för forskning. Ungefär samtidigt hörde Katarina Laurell av sig till Röntgen och frågade om det fanns någon forskningsintresserad på kliniken som ville hålla i den radiologiska delen av en epidemiologisk studie om förekomsten av normaltryckshydrocephalus i Jämtland. Jag anmälde mig direkt! Alla krav och många önskemål uppfylldes: ett radiologiskt projekt med lokal förankring och handledning serverad.

Tidig shuntoperation ger ofta bättre effekt

Idiopatisk normaltryckshydrocephalus (iNPH) yttrar sig i form av tilltagande gång- och balanssvårighet, sviktande närminne och ibland inkontinens. Orsaken är inte helt säkerställd men omsättningen av vätskan som omger hjärnan, cerebralspinalvätska CSF, är störd. Därigenom ansamlas vätskan i hjärnans hålrum och hjärnans funktion påverkas. Tillståndet går att behandla med inläggande av en shunt, från hjärnans hålrum vanligen till bukhålan, så att överskottsvätska kan dräneras bort. Upp till 80 procent av de som opereras förbättras. En tidig shuntoperation ger ofta bättre effekt, innan förändringarna i hjärnan har blivit alltför permanenta. Grunden för diagnos är en neurologisk utvärdering av symtomen, och en bilddiagnostisk kartläggning av hjärnan med datortomografi eller undersökning med magnetkamera. Det viktigaste som Karin Kockum kommit fram till i sin forskning är det faktum att man har lanserat iNPH Radscale, en radiologisk skala utvecklad för normaltryckshydrocephalus. Skalan gör att radiologiska förändringar kan bedömas mer enhetligt och har tydliga gränser för vad som räknas som sjukt.

iNPH Radscale

Det har utvecklats flera skalor för att utvärdera symtom vid iNPH, men det finns ingen motsvarighet i bruk för att bedöma radiologiska förändringar vid sjukdomen. Syftet med hennes avhandlingsarbete är därför att utveckla och utvärdera en skala, ”iNPH Radscale”, för att på ett enhetligt sätt gradera röntgenförändringar i hjärnan som är typiska för iNPH.

INPH Radscale sammanfattar sju tecken som går att bedöma på en röntgenbild av hjärnan. Skalan kan användas som ett stöd för röntgenläkaren, för att veta vad som ska bedömas, hur det ska bedömas och när det räknas som sjukt. Tecknen värderar hur de vätskefyllda hålrummen i hjärnan förändras när vätska ansamlas, och som en konsekvens av de vidgade hålrummen hur hjärnvävnaden trycks ihop i andra områden.

Två grupper av patienter studerades

Studierna är baserade på två olika grupper, dels ett epidemiologiskt material från Jämtland dels en klinisk grupp patienter som shuntopererats i Uppsala. I Jämtland blev personer över 65 år, med och utan symtom av normaltryckshydrocephalus, inbjudna via en enkät till neurologisk undersökning och datortomografi av hjärnan, för att kartlägga förekomsten av sjukdomen i den äldre populationen. De som blivit opererade i Uppsala valdes ut utifrån vilka röntgenundersökningar de hade gjort innan operation. Då kunde iNPH Radscale testas för både datortomografi- och magnetkameraundersökning för samma patient. Vidare jämfördes bilderna för de patienter som haft effekt av sin shunt med symtomfria äldre från Jämtlandsgruppen.

iNPH Radscale - ett stöd i diagnostiken

iNPH Radscale är utvecklad för datortomografi, men kan även användas för magnetkameran, när tecken på iNPH ska bedömas. Men det krävs en medvetenhet om att diskreta förändringar i den vita hjärnvävnaden kring hålrummen kan undervärderas vid datortomografiundersökning. När två olika röntgenläkare använder skalan på samma undersökning, når de i stor utsträckning samma resultat. Resultaten visar också att iNPH Radscale med stor säkerhet kan skilja friska från patienter med definitiv iNPH. Detta kan vara till hjälp vid utredning av iNPH, och ett stöd i diagnostiken för både röntgenläkare och neurolog.

– Vi vet att tidig diagnos är viktigt för behandlingsresultatet. Då krävs att diagnosen uppmärksammas på ett tidigt stadium. Här kan iNPH Radscale vara ett stöd för röntgenläkaren, dels för att leta efter diskreta förändringar, dels för att göra en strukturerad bedömning av fynden, konstaterar Karin Kockum.

Hur hoppas du att din forskning ska kunna bidra till en utveckling inom den gren som du valt att fördjupa dig i?

– Jag hoppas att iNPH Radscale ska användas i vardagen, för att stötta röntgenläkaren i att göra en nyanserad och strukturerad bedömning av förändringar i hjärnan hos äldre, som kan vara tecken på normaltryckshydrocephalus.

Vad har varit det bästa med att få forska?

– Jag har jobbat med kliniskt arbete som röntgenläkare parallellt med forskningen. Det bästa har varit att få växla mellan de två. Efter en intensiv klinisk period med jour och mycket ronder har det varit väldigt skönt att få djupdyka in i forskningen. Likadant att få avsluta en forskningsperiod där statistikberäkningar och att läsa artiklar tar kraft, och växla över till kliniskt jobb på nytt. Jag har vilat från det ena när jag gjort det andra. Dynamiken passar mig.

Den 29:e maj klockan 09.00 försvarar Karin Kockum sin avhandling digitalt, allmänheten kan följa disputationen via Youtubepå: https://youtu.be/k2gw3eOyYxE

Avhandlingen i dess helhet hittar du här: ”Bilddiagnostik vid idiopatisk Normaltryckshydrocephalus: Värdet av strukturerad radiologisk utvärdering”

Intervju: Lena Manneby Foto: Henrik Kockum

3 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214