En person i kavaj och slips iförd glasögon står mot en brun yttervägg och tittar in i kameran.Förstora bilden

Micael Widerström

Micael forskar för att minska antalet protesinfektioner

Stort lidande och ofta mycket svårbehandlade. Så beskriver smittskyddsläkare Micael Widerström på Östersunds sjukhus processen när resistenta bakterier orsakar infektioner kring inopererade implantat. Under tre år framåt kommer han att forska för att kanske kunna bidra med någon pusselbit av ny kunskap för att begränsa detta hot. 

Hans forskningsfokus blir att identifiera nya angreppssätt att behandla bakterier som orsakar infektioner kring inopererade implantat, i första hand ortopediska ledproteser. Dessa infektioner leder till stort lidande för patienter och är ofta mycket svårbehandlade. Majoriteten av infektionerna orsakas av bakterier som utvecklat resistens mot flertalet antibiotika, och då även mot nyare varianter av antibiotika. De har förmåga att bilda biofilm och fästa vid främmande material så som katetrar och implantat men även material i sjukhusmiljön.

- Vuxna patienter som genomgår operation för protesinfektion vid Umeå Universitetssjukhus och Östersunds sjukhus kommer att tillfrågas om att delta i studien. Genom att i detalj undersöka bakteriernas genetiska uttryck i biofilmen hoppas vi kunna identifiera angreppspunkter för nya antibiotika, berättar Micael Widerström.

ALF-medel en förutsättning

Hans forskning möjliggörs genom så kallade centrala ALF-projektmedel. ALF är en förkortning för ”avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården”.

- Projektmedlen är en förutsättning för att kunna bedriva denna typ av framåtblickande studier med deltagare från både preklinisk och klinisk nivå. Då medlen är treåriga underlättar det planering och deltagande från fler studieorter, förhoppningsvis också blivande doktorander från vår region, säger han vidare.

Ett hot mot den globala hälsan

Världshälsoorganisationen, WHO, listar den tilltagande antibiotikaresistensen som ett av de största hoten mot global hälsa. Micael Widerström hoppas via sin forskning kunna bidra med någon pusselbit av ny kunskap för att begränsa detta hot.

- Det vore fantastiskt. Men i första hand är det ett fortsatt lärande och intressant kunskapsutbyte med forskarkollegor från flera olika institutioner och lärosäten, summerar han.

Studien genomförs av ett multidisciplinärt team från Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus och Östersunds sjukhus, och inkluderar infektionsläkare, ortopeder, bakteriegenetiker och fysiker/informatiker. Avsikten är att så snart som möjligt bredda studien nationellt och inkludera andra universitet genom redan etablerade kliniska nätverk för ortopediska infektioner.

Text & Foto: Lena Manneby

5 av 5 gillar detta