En person i axellångt mörkt hår och röd tröja tittar snett in i kameran

Stina Bodén

Stina fick karriärtjänst

Vi säger ett stort grattis till dietist Stina Bodén!

Hur kom det sig att du sökte denna så kallade karriärtjänst?

- I december 2020 försvarade jag min avhandling vid Umeå universitet. Jag har studerat kostmönster och risk för cancer och hjärtinfarkt hos vuxna med fokus på inflammation. Några veckor innan disputationen fick jag i samband med ett forskarmöte med docent och barnläkare Christina West frågan om jag var intresserad av att göra en post-doc på deltid i hennes forskargrupp. Det handlar om att studera kostmönster hos barn och mammor i en födelsekohort med namn NorthPop. Sedan jag hörde talas om NorthPop första gången har jag följt det arbetet lite på avstånd och tycker det är ett jättespännande projekt där man ämnar undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. I precis samma veva som frågan om post-doc kom hade jag sett utlysningen om karriärtjänst för legitimerad personal, ej läkare, i norra sjukvårdsregionen. Jag berättade om detta för Christina och helt plötsligt satt jag och skrev på en projektplan.

Hur tänker du förvalta tjänsten mer exakt?

- Jag kommer precis som forskningsförordandet inbjuder till, att ha 50 procent forskningstid i min tjänst som legitimerad dietist här i regionen. Övrig tid fortsätter jag jobba på dietistmottagningen på sjukhuset.

- Det övergripande syftet med de studier jag kommer ägna mig åt inom NorthPop-projektet är att undersöka om kostens diversitet (variation av näringsämnen) under mammans graviditet men också under tidig barndom kan minska barnets risk att få allergiska sjukdomar. Samt om en potentiellt minskad risk har samband med sammansättningen av bakterier i tarmfloran. I den stora befolkningsbaserade födelsekohortstudien NorthPop har man hittills inkluderat 5000 familjer i Västerbotten som följs till dess att barnen är sju år. Man har som mål att rekrytera ytterligare 5000 familjer fram till år 2023. Man samlar in enkäter, inklusive kostenkäter, blodprover och urin från både mammor och barn samt även saliv och avföringsprover från barnen vid upprepade tillfällen under hela studietiden. Så det ger ett mycket komplett material där vi kan studera dessa beskrivna möjliga samband. Eftersom vi vet att den framtida hälsan grundläggs tidigt är ett viktigt syfte med NorthPop och all den data som samlas in, att kunna lägga viktiga pusselbitar kring hur arv och miljö samspelar under graviditet och barndom.

- Planen är också att jag ska medverka i arbetet med den nationella multicenterstudien SWITCH som pågår på barnkliniken i Östersund och koordineras av Solveig Röisgård, barnläkare och doktorand. I Solveigs projekt undersöker man om så kallad oral immunterapi till svårt mjölkallergiska individer kan bota mjölkallergi genom så kallad desensibilisering. Ett särskilt fokus för mig där kommer bli att studera om desensibilisering med mjölk ger fördelar för barnen rent näringsmässigt jämfört med barnen som fortsätter med mjölkfri kost. Det känns roligt att få en koppling till forskning som pågår på patienter här i Jämtland Härjedalen eftersom det ju är här jag bor och också jobbar kliniskt som dietist, även om jag jobbar med vuxna patienter.

Beskriv känslan när du fick veta att du blivit beviljad forskartjänsten

- Jag blev förstås väldigt glad och också stolt. Att få finansiering till forskning är inte alla förunnat, och en forskares ständiga kamp är just sökandet efter anslag. Här får jag tack vare de av Umeå universitet öronmärkta ALF-medlen möjlighet till ett mer långsiktigt projekt på hela fyra år på deltid som en direkt följd av doktorandstudierna. Samtidigt som jag kan fortsätta jobba som dietist här i Jämtland där jag ju vill bo. Det känns verkligen bra och roligt. Jag tror också det är viktigt för vår region med fler medarbetare som har en fot i forskningen, och då inte bara läkare.

Cirkeln sluts

- En lite rolig sak med just studien om komjölksproteinallergi är att min första kontakt med forskning var i samband med mitt första jobb som dietist i Region Östergötland. Året var 2005 och jag koordinerade då Sveriges del i en internationell barndiabetesstudie som handlade om komjölksproteinets inverkan på insjuknande i typ 1 diabetes. Så det känns lite som att cirkeln nu blir sluten.

ALF - vad är det?

ALF är ett avtal om läkarutbildning och forskning mellan staten och sju regioner. Genom avtalet är parterna överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling och samarbeta inom klinisk forskning och läkarutbildning.

ALF-avtalet reglerar bland annat hur mycket statliga medel som regionerna ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården.

Ersättningen är uppdelad i två delar: ALF-ersättning för klinisk forskning och ALF-ersättning för utbildning av läkare. Det är Utbildningsdepartementet som betalar ut medlen. Den person som beviljas en karriärtjänst ägnar sig åt klinisk forskning, med en tydlig patientnytta och relevans för hälso-och sjukvården.

Intervju: Lena Manneby & Foto: Stina Bodén

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se