Entrén till Föllinge hälsocentral som numer är skyltad både på svenska och sydsamiska.

Entrén till Föllinge hälsocentral är numera skyltad både på svenska och sydsamiska.

Miljonsatsning i norr på samers hälsa

Regeringen har beslutat ge medel till landstingen och regionerna i norr för att etablera ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Kunskapsnätverket ska bland annat bidra till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård som tar hänsyn till samers språk och kultur.

Beslutet fattades på torsdagen genom att regeringen beviljade den medelsansökan som Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, Landsförbundet svenska samer, riksorganisation Samerna, SameÄtnam och SámiNuorra skickade in den under hösten 2016.

För 2017 handlar det om 3 miljoner kronor till projektet som ska löpa över tre år och slutredovisas till regeringen senast den 31 januari 2020.

– Vi behöver både utveckla vården och förbättra kompetensen bland hälso- och sjukvårdspersonalen om samers hälsosituation. Det finns även ett behov av långtidsstudier av samers hälsa och sjukdomar för att kunna följa förändringar över tid, säger Bengt Bergqvist (S), regionråd i Region Jämtland Härjedalen.

Målet med projektet är att inrätta ett gemensamt kunskapsnätverk för samers hälsa i Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen. De medverkande parterna kommer att ta fram en samlad strategi för att öka kunskapen om samers hälsa och förbättra tillgången till kulturanpassade hälso- och sjukvårdstjänster på både regional och lokal nivå.

– Den samiska befolkningen har en sämre hälsa än motsvarande grupper i övriga samhället så det känns oerhört bra att nu få

Text: Anna-Lena Högström

0 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se