Person tittar in i kameranFörstora bilden

Anna Granevärn

Hur bemästra bemanningsbristen?

Just nu pågar ett högprioriterat och intensivt arbete där divisionschefer och verksamhetschefer tillsammans diskuterar för att hitta åtgärder som kan bemästra den bemanningsbrist som råder inom flertalet verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen. Framför allt saknas det sjuksköterskor och barnmorskor, och det är även svårt att lösa vakanserna via bemanningsföretag.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn summerar nuläget så här;

– Vi har en mycket allvarlig situation med stora svårigheter att bemanna i flertalet verksamheter inom hälso- och sjukvården i vår region. Vi har ett stort antal vakanta tjänster, ett stort beroende av inhyrda sjuksköterskor och därtill svårigheter att få leverans på de avrop som läggs ut till bemanningsföretagen. Även våra grannregioner har liknande svårigheter, och därför kan vi inte med självklarhet räkna med att andra kan lösa alla våra vårdbehov.

– På totalnivå råder det brist på många olika kompetenser i våra verksamheter med viss variation lokalt och mellan yrkesgrupper och vi behöver därför arbeta brett i de här frågorna.

Övergripande målsättning

En väl fungerande verksamhet inom hälso- och sjukvården med hög kvalitet för våra patienter och goda arbetsvillkor för våra medarbetare.

Anna Granevärn kommenterar;

– Grunden i det mesta bygger på ledarskapet och att vi tillsammans tar ansvaret för vår arbetsmiljö på allvar. Det är viktigt att vi lyssnar på våra medarbetare och prioriterar åtgärder som är viktiga för att arbetet ska vara en plats där vi trivs, känner glädje, nyfikenhet och har möjlighet att både utveckla oss och vår verksamhet för att kunna ge vår befolkning god vård. Det ledarskap vi står för kan sammanfattas i tre enkla ledstjärnor.

 • Vi ska ha ett ledarskap som tydligt präglas av tillit till varandra och till våra medarbetare.
 • Vi ska leda genom dialog och förtroende.
 • Vi ska ha bra arbetsplatser.

Arbetsgruppens punktlista

Arbetsgruppen, som består av Anna Granevärn, Anna Fremner, Göran Örnung, Lisbet Gibson och Elisabeth Liljekvist, har fått en punktlista av regiondirektör Anders Byström med förslag på åtgärder. På listan står bland annat att;

 • sommarplaneringen ska tas fram skyndsamt,
 • det är prioriterat att planera för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
 • kommunikationen ut till verksamheten ska utvecklas och bli tydligare.
 • ledarskapet ska präglas av tillit till varandra och till medarbetarna
 • dialog och förtroende är nyckelord

Mest brännande i närtid

Det som är mest brännande att hantera i närtid är planering inför sommaren med sommarpaket med mera, och införande av två helger av fem.

Anna Granevärn förklarar;

– Det som bedöms allra mest allvarligt just nu sett ur ett helhetsperspektiv är den akuta bristen på sjuksköterskor i 24/7-verksamheten på sjukhuset, som leder till svårigheter att hålla våra vårdplatser öppna.

– Utöver det ser vi också att bristen på förlossningskompetenta barnmorskor är en allvarlig risk.

– Vi kommer att behöva göra olika åtgärder på lång och kort sikt för att kunna bygga upp och stärka vår egen bemanning av sjukvården inom många olika delar. Men det vi behöver prioritera högst just nu är att klara att bemanna vårdplatser och ha tillräcklig kapacitet inom förlossningsvården.

– Eftersom situationen är så akut så kommer vi att införa en del snabba åtgärder och bland annat erbjuda extra ersättningar inför påsken och sommaren där vi utöver övertidsersättning betalar en peng per pass, likt tidigare år, samt erbjuder möjligheten att mot ersättning sälja semesterveckor i sommar. Här finns även en del andra möjligheter för verksamheterna att använda sig av i sin bemanningsplanering.

– Parallellt med det här behöver vi totalt sett se över arbetsvillkor och förutsättningar för våra medarbetare och sannolikt göra en del förändringar. Hur den delen kommer att se ut mer i detalj kommer vi att presentera i närtid, men sammanfattningsvis ska det vara attraktivt att jobba hos oss.

Arbete över ett längre tidsperspektiv

Frågor som inte kommer att kunna lösas över en natt, men som arbetas med över en längre tidshorisont är frågor som;

 • omställning till nära vård
 • personcentrerad vård med ökad kontinuitet
 • karriärvägar
 • skapa utrymme för våra ledningssjuksköterskor att jobba i sin roll
 • utveckla teamarbetet inom slutenvården
 • medarbetardriven och verksamhetsspecifik kvalitetsutveckling på varje enhet

Tankar inför framtiden i närtid och på sikt

Anna Granevärn;

– Vår region behöver både nu och i framtiden ha ett akutsjukhus med hög kompetens och god kapacitet att möta befolkningens vårdbehov. Det kan vi inte bygga på något annat än vår egen personal och då behöver vi satsa på kompetensförsörjning och möjlighet att utveckla sig själv och den verksamhet man jobbar i.

Regiondirektör Anders Byström;

– Hälso- och sjukvårdsledningen har på kort tid analyserat och kommit fram till åtgärder utifrån det uppdrag de fått av mig och jobbar på med det på ett jättebra sätt. Vi delar problembilden med ledning och medarbetare, vilket är en framgångsfaktor för att klara av de utmaningar som vi har.

Text & Foto: Lena Manneby

2 av 3 gillar detta