Fyra personer står tätt ihop mot en ljus vägg och tittar in i kameran

Marielle Norberg, Ewa Östlund, Eva Rönnberg och Helen Andersson

Projekt Fenix – genomlysning av vuxenpsykiatrin

Bakgrunden till projektet är att det 2017 gjordes en genomlysning av vuxenpsykiatrin. Det som bland annat kom fram var att man då hade en ganska spretig organisation med många små enheter, vilket ger en sårbar verksamhet. Samma sak gällde heldygnsvårdens platser.

- Det har varit sårbart resursmässigt med kompetensen, vilket ledde till att våra patienter inte fick samma tillgång till resurser på alla enheter, berättar Ewa Östlund enhetschef för öppenvården och fortsätter;

- Vi hade dyrare och längre behandlingar jämfört med likvärdiga regioner. Och ett allmänt stuprörstänk med egna lösningar som det gärna kan bli när man har många små enheter. Nu har vi istället skapat två stora öppenvårdsmottagningar som kommer att vara mindre sårbara och kunna erbjuda samma typ av behandlingar och insatser till alla våra patienter.

Rättvis vård med patienten i fokus

Projekt Fenix övergripande syfte är att skapa en mer effektiv och modern organisation där patienten alltid är i fokus. En rättvis vård där medarbetarna trivs på jobbet.

Helen Andersson som är enhetschef på en av heldygnsvårdsavdelningarna berättar om hur man inledde arbetet. Nio olika arbetsgrupper sattes samman, med personal från såväl heldygnsvården som öppenvården, från olika enheter och med olika yrkeskategorier.

- Det är alltså ganska många personer totalt som varit delaktiga i att jobba fram den här omorganisationen.

Grupperna har under närmare ett års tid diskuterat och jobbat med olika delar av verksamheten, till exempel ämnen som Meningsfull heldygnsvård, Medarbetarskap, Kunskapsstyrning och Lokalplanering. Detta har sedan lett till en hel del förändringar av verksamheten.

- När det gäller Meningsfull heldygnsvård såg man att det behövdes ett mer meningsfullt innehåll eftersom det var mycket väntan för patienterna. Så sedan i höstas har vi startat upp olika aktiviteter som till exempel patientforum där frågor som bemötande och trivsel på avdelningen diskuteras. En grupp möts och pratar sociala frågor, och det finns en grupp kring livsstilsinformation. Ytterligare en grupp träffas och pratar om sömn och vardag. Det finns en grupp för ångesthantering och två träningsgrupper med litet olika intensitet, berättar Helen Andersson vidare.

Grupperna har funnits sedan oktober 2019, och det hela har mottagits positivt av såväl patienter som inblandad personal.

Brukarstyrd inläggning

Marielle Norberg, verksamhetsutvecklare för område psykiatri, har i sin roll hjälpt till med att införa de olika processerna och arbetssätten i verksamheten.

- Jag har arbetat med tidsplaneringen för de olika aktiviteterna som ingår i projektet, men arbetar även med andra processer som ska införas såsom e-besök, digitala läkemedelslistor och Nova som är ett digitalt planeringsverktyg bland annat.

På gång är också någonting som kallas för brukarstyrd inläggning. Det är ett nytt arbetssätt i samarbete mellan öppenvården och heldygnsvården, där man jobbar med avtal tillsammans med patienten. Personal tillsammans med patient gör upp en planering som innebär att hen själv kan välja att lägga in sig, utifrån olika kriterier. I södra Sverige har man arbetat på det här sättet i några år, och trenden är då att inläggningarna minskar i och med att patienten själv kan bestämma när den behöver lägga in sig.

- Grundtanken är att man som patient inte ska bli ifrågasatt kring varför man behöver stöd och hjälp just nu. När man kommer in finns det redan en tydlig planering kring vad som ska göras samt ungefär hur länge man ska vara inneliggande. Man får stöd för att sedan kunna återgå till sitt hem igen, förklarar Marielle Norberg.

Jobbar med mjuka värden

Eva Rönnberg, hr-konsult på område psykiatri, vars roll varit att försöka ha en slags helikopterperspektiv på vad som ska göras och när i tiden det ska ske.

- Vi är inte i mål ännu, men vi har verkligen kommit en bra bit på vägen. Hela den organisatoriska förändringen är sjösatt och klar vilket känns jättebra. Det innebär att man lagt om organisationen rent strukturmässigt och bland annat flyttat personal utifrån det nya. Nu har vi kunnat börja jobba med de mjuka värdena; arbetssätt, god samverkan mellan enheterna, att möta patienten där den står idag istället för att som förr bolla patienten mellan olika avdelningar.

Detta arbetssätt blir mer patientsäkert och bättre för medarbetarna resursmässigt. Även heldygnsvården har organisatoriskt blivit tightare, vilket är en fördel.

- Området med sina chefer och medarbetare har verkligen haft en god tåga genom hela förändringsprocessen, konstaterar Eva Rönnberg och fortsätter;

- Man har jobbat på utifrån rådande förutsättningar och hela tiden haft målbilden att vi ska nå i mål med det här. God samsyn trots den ändå ganska korta tid vi jobbat med detta. Vi har som vision att vi år 2025 ska vara Sveriges bästa psykiatri!

Sveriges bästa psykiatri

Kanhända en kaxig vision som inte ber om ursäkt. ”Psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen ska vara Sveriges modernaste 2025 och vara resurseffektiv, ha patienten i fokus och medarbetare som trivs.”

- Jag tror att man måste ha en kaxig målbild och vision för att kunna komma i närheten. Den sätter ett slags mindset för alla inblandade. Om vi pratar om det så har vi mycket lättare att nå hela vägen. Sen kanske vi inte kommer att nå hundra procent på alla parametrar, men om vi har det som målbild kommer vi närmare än vad vi annars skulle ha gjort, slår Eva Rönnberg fast.

Text & Foto: Lena Manneby

5 av 7 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se