porträtt på en kvinna med en prideflagga i förgrundenFörstora bilden

"Det handlar dels om hur vi bemöter patienter och besökare men också om vår arbetsmiljö, hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen," säger Maria Lindgren, samordnare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Foto: Sara Rönnberg

Utbildning för bredare hbtq-perspektiv

Alla ska bemötas professionellt och likvärdigt oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det är bakgrunden till att Region Jämtland Härjedalen hbtq-utbildar ytterligare verksamheter.

Våren 2018 blev regionens ungdomsmottagningar, i Sveg, Strömsund och Östersund, samt den psykiatriska akutmottagningen och könsidentitetsmottagningen (KIM) vid Östersunds sjukhus hbtq-certifierade via RFSL. Hbtq-certifieringen ska ge verksamheterna större kunskap om samhällsnormer och vilka konsekvenser de har för hbtq-personers hälsa och livsvillkor. Certifieringen ska också få igång ett förändringsarbete för en mer öppen arbetsmiljö på arbetsplatsen och ett välkomnande bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv.

Malin Arfwidson jobbar på ungdomsmottagningen i Östersund och tycker att certifieringen gett nya perspektiv.

– För mig har det varit jättenyttigt, jag fick en tankeställare och har fått ett annat synsätt, säger hon och utvecklar:

– Jag säger till exempel partner i stället för någons tjej eller kille. Och jag frågar om någon vill bli kallad för han, hon eller hen så jag vet. Vi har också blivit mer könsneutrala när vi skriver i journaler.

Det finns studier som visar att personer som identifierar sig som hbtq-person har en sämre hälsa ur flera aspekter. Studierna beskriver bland annat upplevelser av brist på respekt och brister i bemötande inom hälso- och sjukvården.

Hud och kön och kommunikation ska utbildas

Nu är det dags för nya verksamheter att få utbildning kring bemötande och kunskap om normer och konsekvenser utifrån ett hbtq-perspektiv – denna gång i Region Jämtland Härjedalens egen regi. Under hösten ska hud- och könsmottagningen vid Östersunds sjukhus och regionens kommunikationsavdelning sätta igång med utbildningen mot hbtq-diplomering.

– Alla människor har rätt till en likvärdig tillgång till hälso- och sjukvården och ett bemötande fritt från diskriminering och kränkande behandling. Det är viktiga delar för att uppnå en jämlik hälso- och sjukvård, säger Maria Lindgren, samordnare för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Jämtland Härjedalen och fortsätter:

– Det handlar dels om hur vi bemöter patienter, anhöriga och övriga besökare inom våra verksamheter men det handlar också om vår arbetsmiljö, hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen.

Utbildningen pågår under cirka 6–8 månader och består av flera delar. Hbtq-diplomeringen är dels en individuell diplomering av varje deltagare, dels en diplomering av verksamheten som helhet.

I utbildningen ingår webbutbildningar, föreläsningar, och individuella uppgifter. Det hela mynnar ut i en handlingsplan som man efter godkänd diplomering fortsätter att jobba utifrån i verksamheten. Tanken är att utbildningen lägger en grund för att få in tankesättet som en naturlig del i dagliga möten med såväl patienter och besökare som kollegor.

"Absolut nödvändigt för en mottagning som vår"

En hbtq-diplomering ökar även patientsäkerheten, vilket är en av anledningarna till att hud- och könsmottagningen valt att gå utbildningen, berättar Ann-Sofie Gullbrandsson, barnmorska på mottagningen:

– Jag vill tro att vi som jobbar med de här frågorna redan har ett öppet synsätt – men jag tänker mig att vi också kan bli ännu bättre. För en mottagning som vår som berör sex och samlevnad tycker jag det är absolut nödvändigt. Vi vill säkerställa ett likvärdigt bemötande oavsett könsidentitet eller sexuell läggning, säger hon.

Att Region Jämtland Härjedalen ska vara välkomnande för alla ska också speglas i kommunikationen, vilket är anledningen till att Sara Nilsson, kommunikationschef, tyckte det var givet att kommunikationsavdelningen ska hbtq-diplomeras.

– Allt vi gör ska bidra till att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs samtidigt som det kan hjälpa oss att locka till oss de anställda vi vill ha. Oavsett om det gäller artiklar, informationstexter, rekryteringsannonser, bilder eller inlägg i sociala medier, säger hon.

Vad hoppas du att utbildningen ska ge kommunikationsavdelningen?

– Till att börja med räknar jag med att vi kommer att få en hel del självinsikter och skamsköljningar över att vi inte är så normkritiska som vi tror. Förhoppningsvis övergår detta till ökad medvetenhet och en konkret handlingsplan kring hur vi kan jobba vidare framåt för att skapa en ännu mer öppen arbetsplats.

Text & Foto: Sara Rönnberg

Hbtq-diplomering

Bakgrunden till diplomeringen är bland annat att studier visar att personer som identifierar sig som hbtq-person har en sämre hälsa ur flera aspekter och upplever brister på respekt och bristande bemötande inom hälso- och sjukvården.

Hela utbildningsprocessen tar sammanlagt cirka 8 månader.

Hbtq-diplomeringarna bekostas av pengar från Socialstyrelsen. Region Jämtland Härjedalen blev beviljade pengar när Socialstyrelsen utlyste medel för att öka kunskapen om hbtq-kunskap i hälso- och sjukvård och kommuner.

Källa: Processbeskrivning hbtq-diplomering Jämtlands län

0 av 0 gillar detta