Ansvarsfrihet för regionstyrelsen

Regionfullmäktige gav på tisdagskvällen regionstyrelsen ansvarsfrihet för 2016 med en anmärkning. Efter en lång debatt röstade en övervägande majoritet för ansvarsfrihet.

Revisorerna hade lagt ett förslag där regionstyrelsen föreslogs att inte beviljas ansvarsfrihet för 2016. Man pekade bland annat på bristande ledning, styrning och uppföljning hos regionstyrelsen. Regionfullmäktiges presidium hade ett annat förslag – att regionstyrelsen borde beviljas ansvarsfrihet men med en anmärkning.

- Vi har stor respekt för revisorernas arbete och bedömning. Deras uppdrag, som är ett viktigt inslag i vår demokrati, är att granska makten, i det här fallet Regionens olika organ, säger Margareta Winberg (S) som är ordförande i regionfullmäktiges presidium.

- Vi inser att det ekonomiska läget, när det gäller hälso- och sjukvården är mycket allvarligt och att flera av de uppsatta målen inte har nåtts. Vi tar revisorernas kritik på största allvar.

- Vi vill dock, förutom att se på revisorernas granskningsområden, sätta in underskottet i ett större sammanhang och har därmed gjort en samlad bedömning att ansvarsfrihet bör beviljas.

Och så blev det. 32 fullmäktigeledamöter röstade för ansvarsfrihet med en anmärkning och 14 röstade emot ansvarsfrihet. 7 avstod från att rösta och två var frånvarande.
Anders Gärd (C), vice ordförande i regionfullmäktiges presidium, reserverade sig mot presidiets förslag.

Text: Gun Råberg Kjellerstrand

0 av 4 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se