Medborgarnas skatter ska användas på bästa möjliga sätt

Att varenda skattekrona används på bästa möjliga sätt och att kostnaderna minskar så intäkterna räcker, var det extra mycket i fokus på vid den sista ordinarie regionstyrelsen före sommaren.

Sista ordinarie regionstyrelse före sommaren behandlade hela 64 ärenden varav några riktigt tunga, som tertialrapport och regionplan 2018-2020. Regionplanen kommer att beslutas i regionfullmäktige så debatten uteblev i regionstyrelsen. I fullmäktige kommer debatten att bli desto livligare då partiernas olika åsikter om hur en trygg och säker sjukvård ska bedrivas och finansieras bryts emot varandra.

Tertialrapporten visar tyvärr på en alltför hög nettokostnadsutveckling och förutom de sju ärenden med resultatförbättrande åtgärder som fanns på dagordningen presenterade regiondirektören ytterligare sex förslag på åtgärder som även beslutades av regionstyrelsen. Däribland en revidering av långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning, ta fram underlag till en strategi för god och nära vård samt genomlysning av vården för psykiatri och psykisk ohälsa. Det är åtgärder som kan ge effekt på sikt men för att förbättra ekonomin under året krävs fortsatt fokus på minskandet av hyrpersonal och återhållsamhet i stort och smått i vardagsverksamheten. Det kan vi alla bidra med och har också ett ansvar att göra.

Regionstyrelsens verksamhetsplan reviderades och ambitionen sänktes rejält för flera mål och några togs bort som konsekvens av det läge regionen befinner sig i, med en verksamhet som måste minska.

Inte enbart ekonomin i Region Jämtland Härjedalen oroar, även Länstrafiken befarar stora underskott och regionstyrelsen fick information om läget. Regionstyrelsen har även uppsiktsplikt över nämnder, bolag, kommunalförbund och stiftelser där Region Jämtland Härjedalen är ägare eller medlem. Jamtli är en stiftelse som regionstyrelsen har uppsikt över. Regionstyrelsen är oroad över ekonomin och byggandet av Nationalmuseum Norr och ska träffa Jamtlis ledning för klargöranden och fortsatt plan kring ekonomin.

Bland 64 ärenden fanns naturligtvis andra ärenden än de som direkt berör ekonomi. Journal på nätet införs 1 oktober i år. Vi som patienter ska i högre utsträckning kunna vara en del i sin egen behandling och det är bra att vi som medborgare enkelt får tillgång till vår egen journal.

Sist, men inte minst, beslutade regionstyrelsen om att anställa Hans Svensson som regiondirektör från 1 september. Hans är sjukvårdsdirektör för Angereds Närsjukhus och har goda kunskaper och mångårig erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Hans kommer att flytta hit och vi hälsar honom varmt välkommen på posten och som invånare i länet.

Med tillönskan om en trevlig sommar,

Ann-Marie Johansson

0 av 4 gillar detta