Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen

Landshövding Marita Ljung och regionstyrelsens ordförande, Malin Bergman (C) har undertecknat en ny överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Den regionala överenskommelsen är ett uttryck för en gemensam vilja att skapa goda förutsättningar för en långsiktig samverkan. Idag jobbar Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen både var för sig och tillsammans för att främja länets hållbara utveckling.

– Vi har en rad relaterade uppdrag inom olika områden, och vi är därför ömsesidigt beroende av varandra för att utföra våra respektive uppdrag på ett sätt som bäst gynnar länets utveckling. Detta kräver en nära och tillitsfull samverkan. Med utgångspunkt i ett redan gott samarbete vill båda parter med överenskommelsen vidareutveckla samverkan och stärka den ytterligare, säger Malin Bergman, regionstyrelsens ordförande.

Syftet med överenskommelsen är att:

  • Etablera en kontinuerlig mötesstruktur på ledningsnivå såväl som på tjänstepersonsnivå.
  • Skapa en gemensam kunskapsbas kring länets utvecklingsbehov med utgångspunkt i länets regionala utvecklingsstrategi och andra strategiska styrdokument.
  • Öka kunskapen om och förståelsen för varandras uppdrag och verksamheter.
  • Synliggöra egna initiativ och bjuda in varandra till samarbete där så är motiverat.
  • Säkerställa att de regionala uppdragen från staten till Länsstyrelsen och Regionen hanteras transparent och gemensamt där det behövs.
  • Synliggöra vilka processer och samarbeten som bedrivs med länets kommuner som deltagare/parter.

För att skapa de bästa förutsättningarna för samverkan mellan Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen införs regelbundna erfarenhetsutbyten, fasta samverkansgrupper, gemensamma fortbildningsinsatser och en årsplan. I början av året beslutas om prioriterade områden och gemensamma satsningar. Mot slutet av året sker uppföljning av arbetet och uppdrag inför kommande år tas fram. En beredningsgrupp, bestående av tjänstemän från Länsstyrelsen och Regionen, förbereder mötena under ledning av Länsråd och Biträdande regiondirektör.

– Tillsammans ska vi möta samhällsutmaningar och verka för ett livskraftigt Jämtland Härjedalen, avslutar Malin Bergman.

0 av 1 gillar detta