67 miljoner till utvecklingsprojekt i Jämtland och Västernorrland

Under dagens möte inom Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland beviljades 67 miljoner kronor som går till finansiering av utvecklingsprojekt i Jämtland och Västernorrland. Pengarna utgörs av EU-medel ur EU:s Regionalfond samt Socialfondsprogrammet.

Ett av de projekt som kommer få en stor del av de beviljade EU-medlen gäller utbyggnaden av bredband, något som är prioriterat på både EU-, nationell och regional nivå. I Sverige har regeringen satt som mål att 90% av befolkningen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020, en högt ställd ambition som kräver stora investeringar. Totalt riktas 22 miljoner kronor till bredbandsutbyggnaden.

- Att kunna använda EU:s medel till utbyggnad av bredband är enormt viktigt. I län som våra med stora avstånd är det kostsamma investeringar som tack vare EU:s Sammanhållningspolitik och fonder gör detta möjligt och rättvist. Hade vi inte haft dessa EU-medel hade det varit problematiskt och därför är det just nu oerhört viktigt att vi fortsätter kampen om att medlen skall finnas kvar även nästa EU-period - i vårt fall handlar det om totalt 1,3 miljarder innevarande period, säger Robert Uitto, Ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

För att bättre ta vara på den kompetens som nyanlända besitter har Strukturfonds-partnerskapet även beviljat medel ur Socialfonden. Bland annat riktas 4,8 miljoner ur socialfonden för att finansiera ett projekt med syfte att underlätta inslussningen på arbetsmarknaden.

- Att ta emot många personer med annat modersmål än svenska i skola och omsorg ställer högre krav på kommunen att tillhandahålla en service som möjliggör ett snabbt växande och lärande. Det finns en stor potential i det stora antalet nyanlända; många branscher i Sverige har svårt att anställa personer med specialistkompetens. Sundsvalls kommun vill därför genomföra en utbildning för hela kommunen för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. Den ska stärka medarbetarna i deras respektive möten med nyanlända, kopplade till olika yrkesområden och verksamheter på de olika förvaltningarna, avslutar Erik Lövgren, Vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Bakgrund - Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland
Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland omfattar Jämtlands och Västernorrlands län och ansvarar för att prioritera bland godkända ansökningar till EU:s regionalfondsprogram och det nationella socialfondsprogrammet. Dess ordförande utses av regeringen och ordföranden utser i sin tur ledamöter. Syftet med medlen i projekten är att utveckla regionerna och stötta människor in i studier och arbete.

För mer information:
Robert Uitto, Ordf. Strukturfondspartnerskapet, tel: 070-962 73 64
Erik Lövgren, Vice ordf. Strukturfondspartnerskapet, tel: 076-140 30 36

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se