Beslut om avveckling av Bussgods

Efter en lång debatt på tisdagskvällen fattade Regionfullmäktige slutgiltigt beslut om att ge Länstrafiken i uppdrag att avveckla Bussgods. Beslutet togs under ett extrainsatt möte efter att ärendet återremitterats från Regionfullmäktige 24 oktober.

Bussgods har gått med förlust sedan 2013, något som förklaras av färre godsförsändelser, ökad konkurrens och ett mindre godsflöde från länen söder om Jämtland. Bussgods har inte kunnat bära sina kostnader och beräknas fortsatt öka sitt underskott. Länstrafiken beräknar att en nedläggning av Bussgods skulle möjliggöra en effektivisering av trafiken och fordonsflottan, vilket väntas ge en besparing på mellan 5-10 miljoner kronor per år.

- Region Jämtland Härjedalen är i ett mycket svårt ekonomiskt läge som gör det omöjligt att med skattemedel täcka underskott på flera miljoner under flera år. Samtidigt kan det inte uppfattas som korrekt när privata utförare på många platser finns som alternativ - utförare som inte kan täcka eventuella underskott på samma sätt. Vi är ett stort län med företag som behöver transportera varor - inte minst livsmedel av olika slag. Privata utförare har visat intresse för att lösa transportfrågan samtidigt som vi också har särskilda medel i olika former som kan bidra till att täcka en del av kostnaderna för denna typ av transporter framöver, säger Robert Uitto, regionråd (S).

För att klara sina egna transporter planerar Region Jämtland Härjedalen att utöka samarbetet med Postnord. När det gäller de företag i länet som riskerar att drabbas negativt vid en nedläggning undersöker Region Jämtland Härjedalen fortsatt alternativa transportlösningar.

- Vi har under flera år försökt rädda Bussgods, men underskotten fortsätter. I den här jobbiga processen har dock flera företag visat intresse för att gå in som alternativ till Bussgods. Jag är dock övertygad om att nya aktörer kan komma fram under denna process och vi är givetvis fortsatt intresserade att hjälpa till på olika sätt, säger Susanné Wallner, regionråd (M).

Beslutet innebär även att man inte går vidare med det länsöverskridande transportsamarbetet Bussgods i Norr AB.

Avvecklingsbeslutet väntas verkställas tidigast i februari 2018.

För mer information:

Robert Uitto (s), regionråd, tfn 070-962 73 64
Susanné Wallner (m), regionråd, tfn 072-213 24 12