Beviljat tillväxtmedel på cirka 20 miljoner kronor till projekt En attraktiv region 

Beslut togs om beviljande av tillväxtmedel på regionala utvecklingsnämndens möte den 17 december 2019. Projektet En attraktiv region ska attrahera inflyttare och bidra till kompetensförsörjningen i länet. 

– Vi vill genom projekt förbättra kompetensförsörjningsarbetet genom att stärka samarbetet mellan kommunerna och näringslivet, menar Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Projektet sträcker sig från 1 januari 2020 till 31 december 2022.

I regionplanen för 2018 – 2020 framgår att både näringsliv och offentlig sektor har rekryteringsproblem i länet. Den regionala utvecklingsstrategin lyfter ökad inflyttning som insats för att regionen skall klara kompetensförsörjningen.

- Åtgärderna ligger därmed helt i linje med målsättningen i den regionala utvecklingsstrategin att klara kompetensförsörjningen och att länets befolkning ökar, fortsätter Elise Ryder Wikén.

Bredd i finansiering av projektet

Tillväxtmedel har beviljats om 19 283 329 kronor i medfinansiering till projektet En attraktiv region. Övrig finansiering kommer från alla länets kommuner och Länsstyrelsen i form av bidrag i annat än pengar, samt från Länsförsäkringar och Jämtkraft i form av kontanta medel. Utöver det har det tidigare beslutats vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2019-09-17 att Region Jämtland Härjedalen avsätter 2 658 128 kronor av egna medel för personal som behövs för genomförandet av projektet.

Inflyttningsarbete via modellen Talent Attraction Management

Ett proaktivt inflyttningsarbete kommer att utföras via arbetssättet Talent Attraction Management. Metoden syftar till att genom fyra faser länka samman inflyttare, arbetsgivare och offentliga aktörer. Faserna är:

  • Attrahera talang
  • Välkomna talang
  • Integrera talang
  • Stärkt varumärke

Om projektet En attraktiv region

Planerade aktiviteter kommer ske inom två huvudområden; Utvecklad plattform för aktörssamverkan samt Marknadsföring av arbetsmarknadsregionen (inflyttnings- och kompetensförsörjningsinsatser).

Projektet ska redovisa följande så kallad nationell indikator:

  • ·Antal deltagande organisationer

Deltagande organisationer ska namnges och målsättningen är 20 deltagande organisationer.

Projektet ska slutrapporteras senast tre månader efter projektets slutdatum.

Utöver den nationella uppföljningen skall projektet rapportera följande regionala effektmål:

  • 400 hushåll väljer Jämtland Härjedalen som boplats
  • ·200 företag får tillgång till arbetskraft

- Projektets målsättning är att skapa en väl fungerande samverkansplattform mellan deltagande organisationer, vilket saknas inom detta område. Utöver det ska projektet marknadsföra länets arbetsmarknad vilket ska resultera i att människor väljer att flytta till vår region, avslutar Elise Ryder Wikén.

För mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Martina Lundholm, områdeschef för Näringsliv, telefon: 063-14 65 21 altn. e-post: martina.lundholm@regionjh.se

Text: Maria Stenquist