Etablering av ett garantiinstrument förbättrar företagens tillgång till krediter för norra Sverige 

Garantiinstrument ger företag i lands- och glesbygd förbättrade förutsättningar gällande lån. Och därmed är det möjligt att med kraft påverka aktörerna på kapitalmarknaden.

Regionala utvecklingsnämnden fattade idag ett inriktningsbeslut om att etablera så kallat garantiinstrument för norra Sverige. Nämnden beslutade att Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningar att nyttja Mittkapital som avtalspartner vid upprättande av ett garantiinstrument med Europeiska Investeringsfonden samt att revolverande medel inom Mittkapital kan användas som placering för garantiinstrumentet.

  • Ett garantiinstrument kommer att utjämna konkurrensvillkoren för företag i norra Sverige samt förbättra företagets lånemöjligheter. Förenklat ska instrumentet utgöra en slags borgen. Genom att inrätta garanti är vi, regionerna, med och stöttar företagen i regionerna, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Garantiinstrument är en välbeprövad metod för regional utveckling inom Europeiska Unionen. Instrumentet är till för små och medelstora företag oavsett bransch och syftar till att jämna ut ojämlikheter.

Avsikten är att påverka kapitalmarknaden genom garantiinstrumentet så att företagens tillgång till krediter förbättras. Instrumentet förväntas öka företagens möjligheter att erhålla lånefinansiering påtagligt med stöd av ett garantibelopp som regionerna använder för att bära risk som bankerna inte är beredda att bära i glest befolkade regioner.

Varför inrätta ett garantiinstrument för Norra Sverige?

Norra Sverige påverkas av flera mekanismer som hämmar regionens företag, begränsar investeringar och hämmar framför allt de mindre företagens konkurrenskraft. I jämförelse med andra befolkningstätare regioner som ligger närmare stora marknader påverkas de nordliga regionerna av lägre värderingar av företagssektorns alla tillgångar såsom, fastigheter, kompetens, IP, kassaflöde, produktportfölj, orderböcker m.m. De lägre värderingarna som banker och andra finansiärer sätter på företag i gles- och landsbygdsregioner leder till sämre tillgång till krediter, och högre räntor beroende på företagens lokalisering.

  • Tanken är att de fyra norrlandsregionerna går in med 500 kronor per invånare som startpunkt för garantiinstrument. Vi avsätter alltså en pott pengar till instrumentet. Och det ligger som en garant. Det är totalt 500 miljoner kronor i potten, som utgör det regionala instrumentet, fortsätter Elise Ryder Wikén.

De är de fyra nordliga regionerna (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen) som i dialog med Europeiska InvesteringsFonden (EIF) diskuterat möjligheten att utforma ett erbjudande som möjliggör etablering av ett garantiinstrument för norra Sverige.

Mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Martina Lundholm, chef för område Näringsliv, Regional utveckling, mobil: 070- 696 95 41

Text: Maria Stenquist