Extra regionstyrelse

Regionstyrelsen behandlade vid dagens extra sammanträde sitt svar till Regionfullmäktiges presidium angående revisorernas avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.

I svaret framgår att styrelsens åtgärder har syftat till att minska nettokostnadsutvecklingen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Viktigt för regionstyrelsen har varit att åtgärderna inte får riskera medborgarnas tillgång till vård, patientsäkerhet samt medarbetarnas arbetsmiljö.

Den på papperet enklaste åtgärden skulle vara att öka intäkterna genom att höja skatten. Styrelsen har valt bort det då nettokostnadsökningen är för hög, vilket skulle göra att ytterligare höjningar skulle krävas inom några år. Det skulle i sin tur leda till att det totala skattetrycket i länet skulle kunna ge negativa effekter på nödvändig inflyttning.

Andra åtgärder som kan ge snabb kortsiktig effekt på ekonomin men medför högre kostnader efter något år är att stänga hälsocentraler, mottagningar och avdelningar utan att erbjuda medborgare och patienter ett lika bra alternativ för att få vård.

Regionstyrelsen har valt att minska kostnaderna genom att arbeta med effektiviseringar för att kunna erbjuda lika bra eller bättre vård men till lägre kostnader. Styrelsen har i det arbetet tagit hjälp av SKL för att analysera var i verksamheten det finns förbättringsmöjligheter. Arbetet pågår och åtgärder har beslutats.

Regionstyrelsen har även arbetat med förbättrad styrning- och ledning, bland annat genom dialog med områdeschefer och samtal om budget och verksamhet vid besök i områdesledningar.

Områdescheferna får nu utbildning, ekonomiska verktyg och hjälp för en bättre kontroll. Tätare uppföljningar görs av områdenas ekonomi. Regionstyrelsen ser ytterst allvarligt på det ekonomiska läget och fortsätter att vidta ytterligare åtgärder för att stärka ekonomin.

Regionstyrelsen konstaterar slutligen att hälso- och sjukvården och verksamheten inom regional utveckling fungerar bra. Att snabbt gå fram med stora verksamhetsförändringar riskerar kvalité och beredskap i regionstyrelsens huvuduppgift och lagstadgade skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Arbetet med ekonomin behöver vara långsiktigt, kvalitetssäkras och värna patientsäkerheten.

Regionstyrelsen beslutade att utarbetad förklaring ska överlämnas till fullmäktiges presidium. Ärendet kring ansvarsfrihet kommer sedan att behandlas av fullmäktige den 10-11 april.

För mer information:

Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30

Christer Siwertsson (M), regionråd och styrelsens vice ordförande, 070-678 40 48

Text: Anna-Lena Högström