Fler åtgärder för bättre ekonomi

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att ställa sig bakom regiondirektörens beslut om ytterligare minskning av personalkostnaderna, motsvarande 90 miljoner kronor.

Regiondirektören har på nämndens uppdrag arbetat med fyra större resultatförbättrande åtgärder sedan våren – personalminskning med 100 befattningar, nedläggning av lättvårdsavdelningen, utredning av flytt av Remonthagens verksamhet, samt utredning av närvårdsavdelningen i Strömsund.

– Utredningen av närvårdsavdelningen i Strömsund pågår men i övrigt är uppdragen klara och redovisade, beslut om åtgärder är fattade och de förändringar som ska genomföras pågår, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (C).

Nämnden har under hösten beslutat om ytterligare tre åtgärder – alla behovsanalyser överprövas inför anställningar, bemanningsnormer tas fram för mottagningar och skärps för vårdavdelningar, samt en genomlysning görs av administrativa tjänster inom hälso- och sjukvården.

– Regionens personal är vår största tillgång för att leverera god vård till våra invånare, men också den största kostnaden, säger Tom Silverklo. Vi måste identifiera sätt att arbeta på som gör att den resurs som vår personal utgör används på det smartaste sättet. Det finns inga genvägar.

Där är också därför regiondirektören konstaterat att personalkostnaderna måste minska med minst 90 miljoner kronor under 2020. Omräknat till befattningar skulle det motsvara cirka 160 till 180, men befattningar är inte liktydigt med antalet medarbetare.

– Det går inte att utesluta varsel men det finns också bland annat vakanta tjänster och naturlig avgång att ta hänsyn till, säger Tom Silverklo, och fortsätter:
– Nu ska hälso- och sjukvårdsdirektören tillsammans med områdeschefer och enhetschefer ta fram förslag på hur det ska verkställas.

För mer information:

Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 073 267 27 97

Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Anna-Lena Högström