Föreslagna kostnadsminskningar genomförs 

Regionstyrelsen ställde sig på onsdagen bakom regiondirektörens åtgärder till kostnadsminskningar med undantag för en av åtgärderna som återkommer för beslut vid sammanträdet i maj - avveckling av Asylhälsan måste behandlas som enskilt ärende av regionstyrelsen.

Regiondirektörens rapport (RS/4/2018)
Arbetet med utökad samverkan och standardiserade arbetssätt mellan ambulans, kommuner och hälsocentraler fortgår och arbete med digitalisering av sjukvård och utökad samverkan med ambulanssjukvården pågår. Inom primärvården förbättras tillgänglighet och nyttjande av rätt kompetens genom att lättakut öppnar på alla hälsocentraler i Östersund under april och i Strömsund under maj.
Sjukhusets nya lättvårdsavdelning öppnar 2 maj som en åtgärd i arbetet med att förbättra strukturen för vårdplatser. Under sommaren kommer 10-12 platser att vara öppna, under hösten kommer avdelningen att ha 19 platser för patienter med lägre medicinskt vårdbehov.
Planeringen inför sommaren har pågått sedan hösten och antalet vårdplatser ska vara ungefär som föregående sommar. Vissa avsteg kommer att göras från hyrstoppet under sommaren.
Primärvårdens jour och beredskap har förändrats på flera områden under senare år och senast i Strömsund där en mer begränsad jour och beredskap nu införts på försök. Inblandade parter träffas varje vecka för att följa upp försöket. Inriktningen är att befolkningen alltid ska påverkas så lite som möjligt av de förändringar som görs. Regionstyrelsen godkände rapporten.

Månadsrapport mars 2018 (RS/5/2018)
Resultatet efter första kvartalet är -60,9 miljoner kronor. Årsprognosen ligger kvar på -200 miljoner kronor. Mars är varje år likviditetsmässigt årets tyngsta månad pga utbetalning av en stor pensionsutbetalning – i år 80 miljoner kronor – vilket gör att likviditeten nu helt består av lån. Nettokostnadsökningen är 7,7%, målet är -0,6%. Den största kostnadsökningen är personalkostnader, trots att kostnader för bemanningsföretag minskat.
Regiondirektören tillsätter nu en ekonomisk krisledning där allt fokus ligger på ekonomiska åtgärder så att processen för kostnadsminskningar kan snabbas upp. Ett antal åtgärder har presenterats (mer information finns i pressmeddelande från fredag den 20 april). Parallellt med föreslagna åtgärder kommer redan beslutade planer på Nära vård i samverkan och andra förbättringsarbeten och kostnadsminskningar att genomföras. Alla åtgärder ska ske på ett sätt som gör att patientsäkerheten upprätthålls. De ekonomiska effekterna av ovanstående är ännu inte beräknade men uppskattas till minst 100 miljoner kronor.
Regionstyrelsen godkände månadsrapporten och ställer sig bakom de åtgärder för kostnadsminskningar som föreslagits med undantag för avveckling av Asyl- och flyktinghälsan som återkommer som ärende till styrelsen i maj. Regiondirektören återkommer till regionstyrelsen i maj med risk- och konsekvensanalyser, tidplan och ekonomiska effekter av förslagen.

Uppföljning tillgänglighet (RS/2828//2017)
Regionfullmäktige har i sin regionplan beslutat om ett antal strategiska mål för perioden 2018-2020. När det gäller tillgänglighet är målet att vårdgarantin ska vara uppfylld. Uppföljningen visar arr regionen inte uppfyller vårdgarantin ur något av de fyra perspektiven 0-7-90-90. Jämfört med riket ligger regionen över snittet när det gäller 0:an – kontakt samma dag – men under rikssnittet i övriga perspektiv.
Regionstyrelsen godkände uppföljningen.

Uppföljning sjukpenningtal länets invånare (RS/2835//2017)
Regionfullmäktige har i sin regionplan beslutat om ett antal strategiska mål för perioden 2018-2020. Målet för att minska sjukpenningtalet bland länets invånare är nått med råge. Länets sjukpenningtal sjunker snabbast i landet.
Regionstyrelsen godkände uppföljningen.

För mer information:
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Christer Siwertsson (M), regionråd och styrelsens vice ordförande, 070-678 40 48
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Gun Råberg Kjellerstrand