Försämrat ekonomiskt läge för Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalens ekonomiska läge är fortsatt mycket bekymmersamt. Resultatet efter oktober visar på en försämring med cirka 50 miljoner kronor jämfört med samma tid förra året. 

På grund av det försämrade resultatet efter oktober har prognosen för 2017 förändrats och resultatet beräknas nu bli ett underskott på 220 miljoner kronor mot tidigare prognos på -170 miljoner kronor.

Efter oktober hade kostnaderna ökat med 159 miljoner kronor jämfört med året innan. Den stora ökningen står personalkostnaderna för – en ökning med 90 miljoner kronor jämfört med 2016. Kostnadsökningen innefattar såväl inhyrd personal som anställd personal. Intäkterna för Region Jämtland Härjedalen ökar inte i samma takt som kostnaderna ökar.

– Regionstyrelsen har beslutat om åtgärder som vi förväntat oss ska ge effekt under hösten. Det har inte skett, vi ser tvärtom att underskottet ökat. Regiondirektören och Hälso- och sjukvårdsdirektören vidtar nu åtgärder för att verkställa regionstyrelsens beslut, säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S).

Det pågår en rad åtgärder inom hälso- och sjukvården för att minska kostnaderna. Det handlar om att ställa om arbetssätt och använda rätt kompetens på rätt plats för att minska inhyrd personal. Det handlar också om att tydliggöra ansvar och roller och synkronisera ett antal omfattande projekt för att effektivisera verksamheten och komma fortare framåt med kostnadsminskningar.
Regiondirektör Hans Svensson litar på de planer som finns sedan tidigare men har nu även beslutat om några akuta åtgärder.
– I grunden gäller det att hålla fast vid de planer som finns sedan tidigare, vara trygga i dem och samarbeta. Men vi måste öka både takten och kraften i vårt arbete - då kommer också framgången.

Några akuta åtgärder för 2017 gäller för hälso- och sjukvården samt regionstaben. Det avser inköpsstopp (bortsett från sjukvårdsmaterial), stopp för alla nya resebokningar, anställningar enbart i undantagsfall, att minska hyrpersonal så långt det är möjligt samt restriktioner för utbildningar.
Hans Svensson poängterar att han har respekt för att personalen kan reagera på både åtgärder och att takten måste öka.
– Det är inte alltid medarbetare uppfattar det som förbättrande och det kan jag ha respekt för. Dock är det helt nödvändiga åtgärder i det läge som nu råder.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Lisbet Gibson håller med.
– Vi arbetar med är stora och komplexa processer och sådana är svåra att ställa om i hög hastighet – men vi måste öka både kraft och takt och göra saker akut nu, säger hon.

För ytterligare information:
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74
Lisbet Gibson, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 070-550 74 04
Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande (S), tfn 070-311 45 30

Text: Gun Kjellerstrand