Förslag om att Länstrafiken ska avveckla Bussgods

Bussgods, som är en avdelning inom Länstrafiken, har haft ett besvärligt ekonomiskt läge sedan 2013. Färre godsförsändelser, ett minskat godsflöde från länen söder om Jämtland och en ökad konkurrens har bidragit till negativa resultat. Mot denna bakgrund föreslår nu regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott att Länstrafiken avvecklar Bussgods.

Avvecklingen av Bussgods skulle innebära att länets godstransporter främst sköts av privata aktörer och att Länstrafiken enbart skulle bedriva persontransport.

- I den tuffa ekonomiska situation som Regionen befinner sig i är det uteslutet att vi kan täcka ett allt större underskott i Bussgods. Med en försämrad ekonomi även i stora delar av Bussgods i norr är det inte heller aktuellt att ingå i Bussgods Norr AB, säger Robert Uitto, Regionråd (S).

- Vi är fullt medvetna om att det kan finnas delar av länet som inte kan täckas av viktiga transporter och därför får nämnden utreda eventuella problem med godsförsörjning som kan uppstå för företag i länet, till följd av bussgods avveckling, avslutar Robert Uitto.

Det har pågått ett arbete med att bilda ett gemensamt bolag, Bussgods Norr AB, för bussgodsverksamheten i norrlandslänen. Då bussgods Jämtland och några av de övriga norrlandslänens godstrafik visar vikande resultat föreslås även att Länstrafiken inte bör ingå i det länsöverskridande samarbetet.

Förslaget ska behandlas av regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen innan regionfullmäktige väntas fatta beslut i frågan den 24 oktober.

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Susanné Wallner (m), regionråd Tfn 072-213 24 12

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se