Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom bildandet av ett Barnahus

– Våld mot barn och ungdomar ökar i länet, inte minst via Internet, liksom orosanmälningar från vården, säger Cristine Persson (C).
Hälso- och sjukvårdsnämnden tog därför idag Regionens beslut om samarbete kring ett Barnahus i länet. 

– Behovet av ett Barnahus har funnits under många år så det känns mycket tillfredställande att vi nu är så nära, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande Lennart Ledin (L).

Barnahus är ett samlingsnamn på verksamheter där myndigheter samverkar i gemensamma lokaler i utredningsprocessen vid misstanke om våld- eller sexualbrott mot barn. Ett samarbete som är nödvändigt för att tillgodose brottsutsatta barns rättigheter. Utan det får barnen berätta sin historia flera gånger, vilket är psykiskt mycket påfrestande. Risken ökar också för att ärenden hamnar mellan stolarna eller att våldsbrott inte blir utredda i samverkan.

De allt större kraven i utredningsarbetet, att barnen får rätt stöd, och att den ökande mängden utredningar inte får göra att barnen blir lidande var grunden när länets kommuner och Regionen började utreda Barnahus. Den politiska ledningen såg vikten av att även polis och åklagare medverkade, vilket ledde till en utökad samverkan.

Det framtagna förslaget innebär bland annat att Östersunds Kommun blir huvudman, att den totala kostnaden på 1 817 000 finansieras med 570 500 av kommunerna gemensamt och 570 500 av Region Jämtland Härjedalen. Polisområde Jämtland bidrar på samma sätt med i storleksordningen en tredjedel av finansieringen.

Polisen, Regionen och alla kommuner utom en har nu hunnit ta beslut. Återstående kommun ska behandla frågan under de närmaste två veckorna. Om återstående beslut tas är planen att två samordnare ska finnas på plats den 1/1, och att organisationen ska vara i full aktivitet från den 1/3 2020.

För mer information:
Lennart Ledin (L), 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,
tfn 070 327 99 47
Cristine Persson (C), 3:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,
tfn 070 329 74 15
Urban Tirén, regionöverläkare, tfn 076 811 39 52

Text: Anna-Lena Högström