Inget krav på tjänstgöring varannan helg

Regionstyrelsens septembermöte innehöll bland annat delårsbokslut efter augusti och en presentation av den genomlysning som gjorts av sjukhusets verksamheter med fokus på bemanningsplanering.

Regiondirektörens rapport (RS/4/2018)

Under sommaren har det genomförts en genomlysning av verksamheterna inom slutenvården på Östersunds sjukhus med fokus på bemanningsplanering och schemaläggning. Genomlysningen har resulterat i ett 20-tal utvecklingsförslag, bland dem märks schemaläggning med tjänstgöring två av fem helger – alltså inte varannan helg – med tydliga direktiv om samarbeten mellan flera olika verksamheter för att klara fastställda bemanningsramar. Bemanningsramarna tas fram utifrån principen tjänster per vårdplats och kan vara olika från område till område. Vid nyrekryteringar ska ”dagtjänster” även innehålla viss helgtjänstgöring. Hänsyn ska tas till hälsosamma arbetstider vid schemaläggningar och vårdintensiteten föreslås mätas. Det föreslås också en bemanningspool där den mest erfarna vårdpersonalen kan erbjudas jobb, speciella studentanställningar samt utbildningar och stöd till chefer för att åstadkomma en bättre kostnadskontroll. Rapporten överlämnas nu till den särskilda ekonomiska ledningen för vidare handläggning i organisationen.

Kostnaden för hyrpersonal fortsätter minska inom Region Jämtland Härjedalen. En ny rapport från Sveriges kommuner och landsting visar att 9 av 21 landsting har minskat sina kostnader för hyrpersonal, däribland Region Jämtland Härjedalen som minskar näst mest av samtliga.

En jämförelse från Sveriges kommuner och landstings visar att den svenska vården klarar sig utmärkt jämfört med ett tiotal EU-länder plus Kanada, USA och Norge. Sverige ligger i en toppgrupp när det gäller medicinska resultat och effektivitet, på första plats i kvalitetsindexet och på delad andra plats i effektivitet.

Regionstyrelsen godkände regiondirektörens rapport.

Delårsbokslut 2018 (RS/780/2018)

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat efter augusti 2018 var –71,3 miljoner kronor, vilket var 34,8 miljoner kronor sämre än föregående år. Underskottet återfinns inom hälso- och sjukvården med ökade personalkostnader, ökade kostnader för riks- och regionvård samt ökade läkemedelskostnader som de huvudsakliga orsakerna. Nettokostnadsutvecklingen har bromsats och är bättre än förra året samma tid men det är fortfarande långt kvar till målet. Bruttokostnaderna fortsätter att öka och har efter augusti ökat med 5,6 procent, motsvarande 176,3 miljoner kronor. Intäkterna har under perioden ökat med 53,7 miljoner kronor, det är främst statsbidrag och övriga bidrag som ökat jämfört med föregående år.

Likviditeten har under 2018 försämrats med 31,5 miljoner kronor. Under 2018 har regionen tagit upp lån från Kommuninvest på 100 miljoner kronor. Ytterligare upplåning kommer att ske enligt beslutad finansplan. Fortsatt ökade bruttokostnader och en hög nettokostnad visar att resultatförbättrande åtgärder inte hinner få önskad effekt i år, prognosen för 2018 försämras därför till ett underskott på 250 miljoner kronor.

Sjukfrånvaron har sjunkit till 5,2 procent och därmed är målet nått. Sjukpenningtalet för medborgarna har också nått målet och där ligger nu Jämtland Härjedalen bättre än riket i övrigt. Tillgängligheten till vården ligger fortsatt under målnivån men primärvården närmar sig målen.

Regionala utvecklingsnämnden visar ett resultat på 14 milj kronor efter augusti och har lagt en helårsprognos på 1,5 milj. kr. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna delårsbokslutet.

För ytterligare information:

Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande (S): 070-3114530

Hans Svensson, regiondirektör: 076-8373174

Text: Gun Råberg Kjellerstrand