Kostnaden för sjukhusvården ökar mest

Region Jämtland Härjedalen har begärt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att analysera det bekymmersamma ekonomiska läget samt komma med åtgärdsförslag. En första analys är nu klar och regionstyrelsen beslutade vid ett extra möte på tisdagsmorgonen att fördjupa analysen ytterligare med fokus på minskade kostnader för den specialiserade sjukhusvården. Regionfullmäktige får under tisdagen information om analysen.

- Den här analysen ger oss en neutral analys baserad på fakta och den visar att vi jobbar med rätt frågor, säger regionstyrelsen ordförande Ann-Marie Johansson (S).
SKL ser i sin analys att kostnadsstegringarna sedan 2011 i huvudsak finns inom den specialiserade somatiska vården, det vill säga Östersunds sjukhus. Man flaggar även för att framtida demografiska behov talar för ännu större problem än de som finns i dag – vilket inte är unikt för Jämtland Härjedalen utan gäller för vårdsektorn i hela landet. Analysen visar inte på någon särskilt hög vårdkonsumtion i Jämtland Härjedalen, i vissa avseenden snarare låg, och vårdkvaliteten visar goda resultat.

I korthet föreslår SKL att Region Jämtland Härjedalen bör fokusera på åtgärder som man själv kan påverka för att förbättra ekonomin och mindre på hur exempelvis statliga medel påverkar verksamheten – man nämner möjligheten att koncentrera hälsocentralerna till färre ställen och man ställer frågan om en så liten region ska ha ett länssjukhus med fullt vårdsortiment.
- Vi vet att primärvården ligger på en hög kostnadsnivå och det är en medveten prioritering, säger Ann-Marie Johansson.
- Sedan en tid tillbaka pågår också ett nationellt arbete med det som kallas nivåstrukturering – att viss behandling enbart ska ske på vissa sjukhus. Det arbetet behöver också göras i sjukvårdsregionerna och innefattar även Östersunds sjukhus.

Ann-Marie Johansson pekar även på att en strategisk plan för köpt vård ska arbetas fram i höst och vara klar i februari. Regionrådet Christer Siwertsson (M) poängterar vikten av att sjukhusvården här inte får kosta mer per invånare än rikssnittet, vilket den gör i dag.
- Vi måste nu göra fortsatta analyser tillsammans med SKL och därefter ge uppdrag till de olika verksamhetsområdena för att minska kostnaderna.

SKL föreslår även att Region Jämtland Härjedalen bör positionera sig i framkant när det gäller digitalisering av vården.
- Här ligger vi redan i framkant inom flera områden, säger Ann-Marie Johansson.
- Det finns en oerhörd utvecklingsvilja inom organisationen på det här området och den måste vi tillvarata genom att ta ett helhetsgrepp på omställning till nya arbetssätt med hjälp av bland annat digital teknik. Det arbetet är redan påbörjat.

Politiker och tjänstepersoner har inför SKL:s analys svarat på några standardiserade enkätfrågor kring ledning och styrning. Läser man svaren kan det bland annat uppfattas som att politiker ser som största problem att fattade beslut förhalas eller inte genomförs.
- Jag vill poängtera att vi har stort förtroende för våra chefer och tjänstemän, vi vet att ambitionsnivån är hög och att resurserna är små. Exakt vad som inverkar mest på regionens ekonomiska läge är svårt att säga och svaren i enkäten ger inte en heltäckande eller rättvisande bild, säger Ann-Marie Johansson.

För ytterligare information:
Ann-Marie Johansson, (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Christer Siwertsson (M), regionråd 070-678 40 48
Ingela Jönsson, tf regiondirektör, 070-690 05 27

Text: Gun Råberg Kjellerstrand

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se