Medborgarförslag om bättre information på kallelser genomförs

Region Jämtland Härjedalen har fått ett medborgarförslag om att förtydliga på kallelser vad som ska utföras, så att patient eller personal kan ta ställning till om det kan göras på en annan vårdnivå. Förslaget är så bra att det genomförs redan under beredningen.

Förslagsställaren föreslår att det finns personal som kan ta emot samtal om vad som ska göras vid besöket, så att patienter och personal lätt kan ta ställning till huruvida resa in till sjukhuset är nödvändig.

Fördelen med genomförandet av förslaget är att antalet sjukresor kan minimeras, antalet besök minskar vilket frigör mer tid på sjukhuset, samt att patienterna slipper åka och sitta långa tider på sjukhuset.

– Vi ser oerhört positivt på det inkomna förslaget inte minst för att det ligger helt i linje med vårt övergripande arbete med konceptet Nära Vård, säger nämndens 1:e vice ordförande Lennart Ledin (L), och fortsätter:

– Nära Vård innebär i stora drag att vi flyttar ut vård, där det är lämpligt, från byggnaden sjukhuset till andra vårdformer. Medborgarförslaget är inne på samma linje.

Det slutliga beslutet kring medborgarförslag tas av fullmäktige, men under beredningen av ärendet har både kallelsemall och handbok uppdaterats enligt förslaget.

För mer information:
Lennart Ledin (L), 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Tfn 070 327 99 47

Text: Anna-Lena Högström