Minskad sjukfrånvaro och förändrade patientavgifter

En stor del av regionstyrelsens sammanträde ägnades åt uppföljningsarbete, samt styrelsens verksamhetsplan. Några patientavgifter föreslås förändras.

Regiondirektörens rapport (RS/4/2017)
Resultatförbättrande åtgärder minskade kostnaderna för Region Jämtland Härjedalen med 71 miljoner kr under 2014-16, bland annat genom höjda patientavgifter och minskad administration. Det pågår löpande en rad resultatförbättrande åtgärder, bland annat planeras en vårdavdelning med särskild bemanning av den typ som fanns under sommaren, ett stopp för hyrsjuksköterskor inom vissa områden samt att införa ett pristak för all hyrpersonal.
Regionstyrelsen godkände rapporten.

Månadsrapport september 2017 (RS/5/2017)
Resultatet per september 2017 uppgick till -72,6 miljoner kronor. Nettokostnaderna har ökat med 5,4 procent jämfört med samma period i fjol. De största kostnadsökningarna förutom personal står bemanningsföretag och läkemedel för. Intäkterna har minskat med 2,2 procent jämfört med föregående år.
Regionstyrelsen godkände månadsrapporten.

Uppföljning aktiva mål medarbetare – sjukfrånvaro (RS/19/2017)
I regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan 2017 finns mål om att sjukfrånvaron för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska minska och komma närmare rikssnittet för landsting och regioner i landet. Målvärdet för 2017 är 6 %. Sjukfrånvaron har minskat till 5,6 % vid jämförelsen per september och målet beräknas uppnås under 2017.
Regionstyrelsen godkände uppföljningen.

Uppföljning aktiva mål medarbetare – bemanningskostnader (RS/20/2017)
Regionstyrelsen har som mål för 2017 att kostnaderna för köp från bemanningsföretag ska minska 125,6 miljoner kronor. Detta mål inte längre är möjligt att uppnå. Främst har kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor fortsatt öka kraftigt och översteg efter september målet med 25,6 miljoner kronor. Kostnaderna för inhyrda läkare har minskat med 5,3 miljoner kronor.
Aktiviteter för att minska beroendet av bemanningsföretag pågår inom ramen för det SKL-stödda projektet Uppnå oberoende av bemanningsföretag.
Regionstyrelsen godkände uppföljningen.

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018 (RS/259/2017)
Regionstyrelsen har upprättat en verksamhetsplan för 2018. I planen finns strategiska och aktiva mål för styrelsens ansvarsområden, framgångsfaktorer, planeringsförutsättningar och utvecklingsområden. Budgetramen för regionstyrelsen 2018 är 2 700,1 mkr och fördelningen har gjorts på ett nytt sätt för 2018. Områdena inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått en budgetram som motsvarar den helårsprognos för 2017 som de själva angett utan någon uppräkning. Områdena förväntas genom resultatförbättrande åtgärder solidariskt bidra till att täcka det samlade ofinansierade utrymmet i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens centrala budget som uppgår till 205 miljoner kr.
Verksamhetsplanen fastställdes av regionstyrelsen.

Utvärdering av samlad jour- och beredskapsorganisation (RS/454/2017)
Berg, Bräcke, Ragunda, Krokom och Östersund ingår sedan september 2016 i ett gemensamt jour – och beredskapsområde, med en jourläkare på akutmottagningen, en bredskapsläkare för telefonsamtal mm, samt möjlighet till bokade läkarbesök under helger på hälsocentralerna. En uppföljning visar nu att sedan 1 september 2016 har jour och beredskap i mycket högre grad än tidigare bemannats med fasta läkare och har medfört en bättre arbetsmiljö. Kostnaden har minskat med 8 mkr.
Regionstyrelsen godkände uppföljningen.

ÄRENDEN TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Ändring av patientavgift för körkortsintyg och hörapparater RS/200/2015
Regionfullmäktige har tagit beslut om mer enhetliga patientavgifter. Det finns behov att förtydliga avgifter och regler avseende körkortsintyg och hörapparater. Exempel på förslag till ändrade avgifter är körkortsintyg som ska uppgå till 1000 kr oavsett vem som utfärdar intyget och utprovning för hörapparat som föreslås kosta 300 kr per besök. För patienter över 85 år ändras avgiften till avgiftsfritt.
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att avgifterna justeras enligt förslag.

Översyn av avgifter för intyg och hälsokontroller (Gula taxan) RS/2254/2017
Regionstyrelsen föreslår enhetliga avgifter för intyg och hälsoundersökningar, den så kallade Gula taxan.
Förslaget innebär en patientavgift på 300 kr och en timtaxa på 1000 kronor exklusive moms. Lägsta avgift föreslås bli 500 kronor exklusive moms. För tid utöver 1 timme debiteras 250 kronor exklusive moms per påbörjad 15-minutersperiod.
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att avgifterna justeras enligt förslag.

Justering av tandvårdstaxan 2018 (RS/1882/2017)
Landstingsfullmäktige beslutade 2008 att tandvårdstaxan för Folktandvården i Jämtlands län ska sättas i enlighet med den referensprislista som fastställs av TLV, Tandvård och Läkemedelsverket. Beslut om undantag har senare fattats. Regionstyrelsen föreslår att Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen höjer prissättningen i Frisktandvårdstaxan med 0,5 %, Detta innebär samma ökning som TLV:s justering. Regionstyrelsen föreslår även att avgifter höjs för de undantag som funnits tidigare med tydliga högstanivåer jämfört med TLV.
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att avgifterna justeras enligt förslag.

För mer information:
Christer Siwertsson (M), regionråd och styrelsens vice ordförande, 070-678 40 48
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Gun Kjellerstrand

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se