Norra Sverige vill öka regionernas inverkan i framtidens EU

Vid Europaforum Norra Sveriges möte i Stockholm har en politisk position med en rad krav till EU-kommissionens Vitbok om EU:s framtid antagits.

EU-kommissionen har lagt fram en vitbok om EU:s framtid. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera. I vitboken behandlas hur EU kommer att utvecklas under de närmaste tio åren. Europaforum Norra Sverige (EFNS) välkomnar EU-kommissionens Vitbok, men saknar i mångt och mycket det regionala perspektivet. Forumet menar att den regionala rösten måste få ta mer utrymme i den EU-politiska debatten, då en stor del av förverkligandet av EU:s ambitioner utförs av den regionala och lokala nivån.

I en skrivelse till bland annat EU-kommissionen och Europaparlamentet ger det norrländska nätverket EFNS 16 förslag till åtgärder för utformningen av framtidens EU. Punkterna berör sammanfattningsvis EU:s organisation och förmåga att anpassa sig till de regionala och lokala skillnader som finns inom EU.

- EU kan inte fungera utifrån modellen ”one size fits all”, säger Robert Uitto, regionråd (s), Region Jämtland Härjedalen. Det behövs en ökad insikt i EU om vilka styrkor och möjligheter som finns i regionerna inom unionen, där norra Sverige utan tvekan står för en rad särskilda kompetenser och utmaningar.

EFNS betonar särskilt behovet av en anpassad politik för möjlig tillväxt i icke-urbana områden, något som präglar en stor del av länen i norra Sverige. Bland annat vill nätverket sträva efter att förtydliga ansvarsfördelningen mellan olika nivåer och institutioner inom EU. Detta kan, enligt EFNS, förverkligas genom att EU fördelar stödinstrument till den regionala nivån med syfte att skapa utveckling i lokalsamhället.

- Det är en fin balansgång mellan de frågor där EU bör agera gemensamt över hela unionen och där verksamhet måste vara mer regionalt anpassad, säger Robert Uitto. EU är utan tvekan en viktig motor för utvecklingen i norra Sverige, men vi har mycket att ge EU också.

Ta del av hela skrivelsen och alla 16 förslagen:

http://www.europaforum.nu/media/62223/position-om-eus-vitbok-och-sammanhaallningsrapporten.pdf

Om Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64