Över två miljoner kronor till Interregprojektet Green Flyway 

Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet Green Flyway. Det sker med statliga medel, Regionala tillväxtåtgärder, med ett belopp på maximalt cirka 2,3 Mkr.

- I projektets kärna ligger en strävan efter en omställning för mer hållbart resande ur ett klimatperspektiv och ett fossilbränslefritt län, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande, Elise Ryder Wikén (M).

Vid Regionala utvecklingsnämndens möte under tisdagen togs beslut om att medfinansiera projektet "Green Flyway". Projektet som är ett Interreg-projekt mellan Sverige och Norge handlar om att skapa en testarena för el-flyg för i första hand mellan Röros - och Östersund. Östersunds kommun och Röros kommun är projektägare men övriga medfinansiärer och intressenter i projektet är Jämtkraft, Frösö Park AB, Swedavia och Länsstyrelsen i Jämtlands län, Trafikverket, Luftfartsverket, SAS, Heart Aerospace, Swedavia AB, Samling Näringsliv, Härjedalens kommun, Region Jämtland Härjedalen och Örnsköldsvik Airport.

Förstudie för testområde till drönare och elflyg

Förstudien visar att områdets luftrum har många fördelar som lämpar sig för denna typ av testverksamhet. Förutsättningarna beskrivs också som goda vad gäller regionens resurser av logistiklösningar som kan erbjudas och attrahera aktörer som vill förlägga sin testverksamhet till Åre/Östersund flygplats. Projektledarna i förprojektet menar också att både leverantörsindustri, tjänsteleverantörer, och existerande verksamhet kan komma att dra nytta av etableringen och i förlängningen leda till att forsknings- och utvecklingsinsatser och nya verksamheter kan utvecklas.

- Jämtland Härjedalen har ett strategiskt läge för den här typen av testverksamhet. Vi jobbar dessutom ständigt med att omvärldsspana när det gäller ny teknik inom transportsektorn. Vi har långa avstånd och stora klimatutmaningar inom transporter där bland annat elflyg kan vara ett bra alternativ för ett län som oss, säger Elise Ryder Wikén.

Projektet sträcker sig från 20 november 2019 till och med 30 september 2022.

Projektet kommer att ha ett nära samarbete med de företag som ska bedriva testverksamhet inom projektet. Aktiviteterna handlar om att identifiera behov, kravställning, test- och kvalitetssäkring för utformning av en fungerande testmiljö för elflyg och autonoma farkoster. Erfarenhetsutbyte kommer att ske med Örnsköldsvik Airport som har ett liknande projekt.

Mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Berit Eriksson, Områdechef Infrastruktur och kommunikationer, mobil: 070 – 378 00 73

Text: Maria Stenquist