Plan antagen för God och Nära vård

Hälso- och sjukvårdsnämnden Beslutade vid dagens sammanträde att godkänna en plan för God och Nära vård. Många arbeten inom området har bedrivits en längre tid, men en gemensam viljeinriktning har saknats.

– Begreppet nära vård har diskuterats en tid såväl nationellt som här hos oss, säger hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande Cristine Persson (C), och fortsätter.
– Med de utmaningar vi har för att klara tillgänglighet och ekonomi ser vi bara fördelar med att vården ska bedrivas så nära patienten som möjligt, men vi behöver ha en tydlig gemensam riktning.

Regionledningen beslutade i december 2018 att ha en gemensam riktning och strategi mot Nära vård. Många förbättringsarbeten och projekt med olika syften pågick och varken utvecklingsresurser eller medarbetare räckte till. Det ledde i sin tur till ökade behov att prioritera.

Övergripande syften med God och Nära vård är att förstärka patientens delaktighet och upplevelse av närhet och trygghet, skapa gemensam riktning med god grund för prioritering av resurser, förstärka helhetssyn, effektivisera vården så resurser räcker till flera, ge förutsättning för vård på rätt nivå, samt ge stöd för en omstrukturering till en primärvård som är basen i sjukvårdssystemet och som ger goda förutsättningar att uppnå en jämlik hälsa i befolkningen.

– Bättre tillgänglighet och stärkt primärvård är de övergripande målen i Region Jämtland Härjedalen, och där är Nära vård en viktig faktor, säger Cristine Persson.

För mer information

Cristine Persson (C), 3:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 070 329 74 15

Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se