Politisk styrgrupp ska se över Hälsovalet inför 2021

Under vårens arbete med Hälsovalet inför 2020 har den blågröna majoriteten sett behov av ett fördjupat arbete med Hälsovalet inför 2021. Man vill bland annat anpassa uppdraget till det nationella arbete som pågår inom ramen för ”god och nära vård” samt ”styrning för en mer jämlik vård”.

Arbetet med Hälsovalet inför 2021 ska även omfatta en översyn av ersättningsmodellen. Styrgruppen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag på direktiv för styrgruppen för beslut.

Den politiska styrgruppen för arbetet med Hälsoval 2021 ska bestå av fem ledamöter, tre från majoriteten och två från oppositionen. Regionstyrelsen utsåg idag Mats Gärd (C), Robert Hamberg (M), Anton Nordqvist (MP), Ann-Marie Johansson (S) och Elin Hoffner (V).

Till Hälsoval Region Jämtland Härjedalen hör idag den regiondrivna primärvården samt fem aktörer i annan driftform. Avtalen gäller löpande med tolv månaders uppsägningstid för vardera part. Under avtalsperioden finns möjlighet att årligen göra mindre justeringar i uppdragen men för större ändringar måste avtalen sägas upp och nya avtal tecknas.

För mer information
Mats Gärd (C), regionstyrelsens ordförande, 070-605 84 54

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se