Regionens delårsbokslut sämre än budget

Region Jämtland Härjedalens resultat till och med augusti 2019 är 91 miljoner kronor sämre än budget, vilket är 20 miljoner kronor sämre än föregående år. Personalkostnader står för den i särklass största ökningen av kostnader.

Det är framför allt personalkostnaderna som ökar kraftigt, och det trots att kostnader för bemanningsföretag fortsätter att minska jämfört med föregående år. Läkemedelskostnader fortsätter också vara en tung utgift, och har ökat med 2,2 procent.

– Det är mycket oroande att personalkostnaderna ökat så mycket, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (c). Tidigare i år gav vi ett uppdrag till regiondirektören om minskade kostnader, och en av de åtgärder han genomför är att 50 befattningar försvinner från oktober, ytterligare 50 vid årsskiftet.

Likviditeten har till och med augusti förbättrats med 138,6 miljoner kronor, och uppgick till 362,9 miljoner kronor. Samtidigt har nya lån tagits från Kommuninvest på totalt 110 miljoner kronor, och den totala skulden uppgår nu till 383 miljoner kronor.

Den senaste prognosen för skatteintäkter visade på en förbättring med 11 miljoner kronor jämfört med budget. Men med ökade personalkostnaderna och minskade intäkter samt en ökad nettokostnadsutveckling, så har helårsprognosen försämrats till -230 miljoner kronor.

– Jag ser mycket allvarligt på den försämrade prognosen för helåret, säger Eva Hellstrand (C).

Av de 83 resultatmålen är 39 procent uppnådda, 35 procent är pågående 20 procent beräknas vara svåra att nå innan årets slut. 6 procent kan inte mätas förrän senare under året.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74


Text: Anna-Lena Högström