Regionstyrelsen föreslår ändringar i Hälsovalet

Möjlighet att öppna filial i hela länet, samt andra krav på läkartillgång för den vårdenhet som har färre än 2000 listade. Det är två av de ändringar som regionstyrelsen föreslår fullmäktige när det gäller hälsovalet 2020. 

– Som det se ut idag kan en hälsocentral endast öppna filial i den kommun där hälsocentralen finns, säger Mats Gärd (C), ordförande i regionstyrelsen. Vår uppfattning är att tillgängligheten ökar med ett förfarande där det är enklare att öppna fler små vårdenheter.

Hälsovalet innebär att medborgarna har rätt att välja primärvård mellan de vårdgivare som region Jämtland Härjedalen godkänt och tecknat avtal/överenskommelse med. Genom det individuella valet av utförare följer en ersättning till vårdgivaren.

Kriterier och villkorsförändringar för kommande år beslutas av fullmäktige i juni. Styrelsen har därför efter ett beslut i februari tittat över förfrågningsunderlaget och presenterar nu sina förslag till ändringar inför kommande beslut.

– Det kommer fortfarande att finnas kriterier som ska uppfyllas och ett ansökningsförfarande men nu blir det ändå möjligt att öppna filial utanför kommungränsen, säger Mats Gärd, och fortsätter:

– Även när det gäller läkarbemanningen så kommer det att krävas en dispensansökan, men med en mycket liten filial är det inte alltid hållbart med den läkarbemanning som krävs idag. Och vi är trots allt ett glest befolkat län, där våra invånare kan få en betydligt bättre tillgång till hälso- och sjukvård än idag.

För mer information:
Mats Gärd (C), regionstyrelsens ordförande, 070-605 84 54
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström