Regionstyrelsen har fortsatt fokus på ekonomi i balans

64 ärenden var uppe för beslut vid regionstyrelsens sista sammanträde innan sommaren, bland annat årets första tertialrapport, regionplan för 2018-20 och årets kulturpris. 

Regiondirektörens rapport (RS/4/2017)
Arbetet med att minska andelen bemanningsföretag inom vården fortsätter. Region Jämtland Härjedalen minskar kostnaden för inhyrda läkare, framförallt inom primärvården, men ökar antalet inhyrda sjuksköterskor. Inom primärvården stoppas inhyrda distriktssjuksköterskor helt från och med 1/6. Bemanningsläget inför sommaren varierar och antalet vårdplatser blir ungefär desamma som 2016. En sommarledning möts varje vecka i samverkan med kommunerna och dagliga vårdplatsmöten genomförs. Styrelsen fick även information om Länstrafikens ekonomiska läge.
Regionstyrelsen godkände rapporten.

Tertialrapport januari-april 2017 (RS/5/2017)
Delårsrapporten efter april visar att helårsprognosen hamnar på ett underskott på 170 miljoner kronor, en förbättring på 20 miljoner gentemot tidigare prognos. Bruttokostnaderna fortsätter att öka, men inte i lika hög takt som de första månaderna. Intäkterna har ökat, huvudsakligen genom ökade statliga bidrag för läkemedel. Sjukfrånvaron har förbättrats betydligt och även telefontillgängligheten inom primärvården har förbättrats. Kostnader för riks- och regionvård fortsätter att minska. Personalkostnaderna ökar, såväl för fast anställd personal som för bemanningspersonal.
Regionstyrelsen godkände rapporten med tillägg om en rad åtgärder, bland annat en strategi för god och nära vård, en extern genomlysning av psykiatrin, att påskynda och öka försäljning av vård samt införa restriktioner för resor och inköp.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017 om Stiftelsen Jamtli (RS/1065/2017)
En preliminär årsredovisning per sista december 2017 visar på ett negativt resultat för Jamtli med 1,5 milj. kr. Likviditeten har varit pressad på grund av de stora byggprojekten med konstmuseiflygeln, de nya bostäderna samt Nationalmuseum. Regionstyrelsen beslutar att uppdra till styrelsen för Stiftelsen Jamtli att kraftfullt agera för att följa insynsgruppens rekommendationer avseende uppdrag kring Nationalmuseum Norr och att en ny granskning avseende byggprojekt ska göras under hösten 2017.
Regionstyrelsens presidium och Regionala Utvecklingsnämndens presidium ska snarast träffa Jamtlis ledning för att tydliggöra oron för ekonomin samt höra Jamtlis ledning kring fortsatt plan kring ekonomin.

Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 (RS/1008-1009 samt 1039-1042/2017)
Ett flertal förslag till resultatförbättrande åtgärder för perioden 2018-2020 presenterades. Det handlar bland annat om att utreda förutsättningarna för ökad samverkan inom administration och teknisk service, skapa samverkansmöjligheter inom laboratoriemedicin, utreda samverkan med annan part kring sterilcentralen, och utreda förutsättningar för att driva verksamhet gemensamt med annat landsting.
Styrelsen beslutade enligt förslag.

Ombyggnationer av Hälsocentralerna i Sveg och Funäsdalen (RS/1087/2017)
Primärvården i Sveg och Funäsdalen behöver omfattande ombyggnad för att anpassa lokalerna till dagens arbetssätt. Härjegårdar fastighet AB eller Härjedalens kommun skall finansiera bygget och Region Jämtland Härjedalen bli hyresgäst.
Regiondirektören fick i uppdrag att ta fram lösningar på ombyggnationerna.

Journal på nätet (RS/865/2017)
Medborgarnas tillgång till sin egen journal via nätet är en del av en nationell satsning på e-hälsa och IT-stöd i vården. Samtliga landsting och regioner har åtagit sig att senast vid utgången av 2017 ge medborgarna tillgång till sin journal via nätet. Region Jämtland Härjedalen planerar att öppna för journalen via nätet 1 oktober 2017. Det finns ett nationellt regelverk med bindande krav och vissa valfria delar. De delar av journalen som föreslås bli tillgängliga från start i Region Jämtland Härjedalen är anteckningar, vårdkontakter, diagnoser, läkemedel, klinisk kemi och röntgensvar.
Regionstyrelsen beslutade införa Journal via nätet från 1 oktober.

Årets folkhälsoinsats 2017 (RS/2446/2016)
Årets folkhälsoinsats 2017 föreslogs tilldelas Boxningsklubben Ängeln, för bred förankring i regionen och en verksamhet där människor träffas på lika villkor oavsett ålder, kön och etnicitet. Priset delas ut vid fullmäktiges sammanträde 20-21 juni.
Styrelsen beslutade enligt förslag.

Regionplan 2018-20 (RS/257/2017)
Planperioden kommer att präglas av fortsatt stort fokus på åtgärder som syftar till att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. För hälso- och sjukvården kommer arbetet under planperioden fortsatt att fokusera på att uppnå god tillgänglighet, ett patientfokuserat arbetssätt samt ge kunskapsbaserad, jämlik och säker vård. Region Jämtland Härjedalen behöver också fortsätta utvecklas som en hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare.
Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att godkänna planen.

Kulturpris, kulturstipendium och samiskt stipendium (RS/1025-1027/2017)
Regionens Kulturpris till Peterson-Bergers Minne tilldelas konsthantverkskooperativet Drejeriet i Östersund. Regionens Kulturstipendium till Peterson-Bergers Minne tilldelas Johanna Nestor, konsthantverk, Manne Hedén, teater och litteratur, Frida Hagman, opera, Emma Löfström, teater och Rebecka Öberg, teater. Regionens samiska stipendiet ges till Madeleine Renhuvud från Mittådalens sameby. Priser och stipendier delas ut på Gaaltije 25 juli.
Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att besluta enligt förslag.

För mer information:
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Ingela Jönsson, tf regiondirektör, 070-690 05 27

Text: Gun Råberg Kjellerstrand