Resultatförbättrande åtgärder för 148 miljoner i år

Regionstyrelsens majsammanträden präglades av en rad uppföljningar samt en månadsrapport efter mars där årsprognosen förbättras något.

Regiondirektörens rapport (RS/4/2017)
Andelen invånare som vaccinerats inför säsongsinfluensan ökade i år något till 37,7% av befolkningen. Möjligheten att vaccinera både personal och patienter i sjukhuset entré bidrog i hög grad till ökningen. Den andel av befolkningen i Jämtland Härjedalen som låter vaccinera sig mot influensan är dock fortfarande låg jämfört med övriga riket.

En redogörelse för resultatförbättrande åtgärder under 2017 visar en beräknad kostnadsminskning på 148 miljoner kronor och för 2018-19 ytterligare 170 miljoner kronor, totalt drygt 300 miljoner kronor under tre år.

Regionstyrelsen godkände regiondirektörens rapport.

Månadsrapport mars 2017 (RS/5/2017)
Resultatet per mars 2017 uppgick till -17,1 miljoner kronor. Bruttokostnaderna, främst kostnader för läkemedel och bemanningsföretag, hade ökat med 4,2 procent efter februari jämfört med året innan men har under mars bromsats upp till 3,4%. Intäkterna, främst patientavgifter, har ökat med 8,5 procent jämfört med samma period föregående år. Helårsprognosen förbättras något och uppgår nu till -190 miljoner kronor. Likviditeten har försämrats med 11,8 miljoner kronor sedan årsskiftet. Nyttjandet av bemanningsföretag fortsätter att öka för sjuksköterskor men har minskat för läkare. Sjukfrånvaron ligger ackumulerat lägre än tidigare år.

Regionstyrelsen godkände månadsrapporten.

Regionstyrelsens uppföljning av tillgänglighet RS/22/2017
Tillgängligheten inom primärvården har generellt förbättrats något medan den ligger stilla på bland annat akutmottagningen. Utvecklingsmöjligheter finns även inom områden som ortopedi, hud och ögon medan Område Kvinna förbättrat sin tillgänglighet. En rad åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till vården, bland annat arbeten med ständiga förbättringar, kompetensförskjutning och standardiserade processer.

Regionstyrelsen godkände uppföljningen

Plan för spridning och omlokalisering av administrativa funktioner (RS/838/2017)
Regionfullmäktige har beslutat att styrelsen aktivt ska söka efter möjligheter att sprida och lokalisera administrativa funktioner geografiskt inom hela regionen. Kostnadseffektivitet ska beaktas. Styrelsen ska kontakta kommunerna och driva på samverkan rörande gemensam drift av administrativa funktioner. En plan för att verkställa regionfullmäktiges uppdrag har utarbetats med fem strategier: att underlätta för distansarbete, att aktivt rekrytera för distansarbete, utflyttning av arbetsplatser del av veckan, omlokalisering av verksamheter under förutsättning av kostnadseffektivitet samt hälso- och sjukvårdens arbete med mobila verksamheter och distansarbete. Styrelsen beslutade enligt förslag.

Akutsjukvård i extrem glesbygd (RS/904/2017)
Landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen har ingått i projektet Akutsjukvård i extrem glesbygd, AXG, sedan 2011. Efter maj 2017 behövs förnyat beslut om Region Jämtland Härjedalen medverkan. Syftet är trygghet för renskötande samer i deras yrkesutövande, samt trygghet för de som vistas i extrem glesbygd, t.ex. fjällvandrare, fiskare, jägare etc.

Målen är förmåga att ge förstahjälpen, förmåga att ge adekvat vård i avvaktan på avancerad ambulanssjukvård samt förmåga att utföra sjuktransport till närmaste ambulans eller läkare

Nuvarande kostnad för verksamheten är 375 000 kronor per år, men då Norrbottens läns landsting har beslutat att inte delta i fortsatt verksamhet blir budgetförslag utifrån två deltagande landsting 436 000 kr per år.

Styrelsen beslutade att Region Jämtland Härjedalen ska fortsätta samarbetet enligt förslag.

För mer information:
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Ingela Jönsson, tf regiondirektör, 070-690 05 27

Text: Gun Råberg-Kjellerstrand