Säkra Storsjön som vattenresurs på kort och lång sikt

Regionala utvecklingsnämnden motsätter sig den föreslagna gruvbrytningen i Oviken med anledning av miljö- och hälsorisker på kort och lång sikt.

Region Jämtland Härjedalen ser stora miljörisker med den föreslagna gruvbrytningen i Oviken utifrån samrådsunderlaget från EU Energy Corp.

– Det vi främst är oroliga för är riskerna för Storsjön som dricksvattentäkt. Ett rent vatten med god kvalité är en förutsättning för en god folkhälsa, säger Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, och fortsätter:

– Den befintliga dricksvattenförsörjningen för regionens verksamheter är extra sårbar då reservvattentäkter saknas. Vi vill se en grundlig utredning av riskerna för förorening av grundvatten när till exempel ämnen och material frigörs i samband med gruvbrytningen i Oviken.

Att bevaka både miljö- och hälsoaspekter i ärendet EU Energy Corp ansökan om bearbetningskoncession ligger helt i linje med Region Jämtland Härjedalens folkhälsoansvar, samt att regionen bedriver verksamhet i samtliga kommuner som är beroende av Storsjön som dricksvattentäkt.

I nuläget gör regionala utvecklingsnämnden bedömningen att samrådsunderlaget är för kortfattat för att kunna lämna synpunkter på innehåll och avgränsning av kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Och att det är av största vikt att MKB blir en totalbedömning över både miljö- och hälsorisker och för hela påverkansområdet på kort och lång sikt.

Svårtolkat vilka ämnen som ska utvinnas utöver Vanadin

I samrådsunderlaget från EU Energy Corp framgår inte tydligt vilka ämnen som ska utvinnas utöver Vanadin. Det som nämns är att huvudintresset är att utvinna Vanadin.

– Regionala utvecklingsnämnden som är helt eniga i ärendet anser att brytning i alunskiffer kan medföra stora miljörisker då tungmetaller och radioaktiva ämnen kan frigöras, vilket i sig utgör ett hot mot både grund- och ytvatten. Och därmed medför stora hälsorisker, avslutar Robert Uitto, regionråd i opposition (s).

Regionala utvecklingsnämnden ansluter sig också till yttrande 2019-02-07, Dnr 2018/450 från Bergs kommun.

För mer information:

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Robert Uitto, regionråd i opposition (s), regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070 -962 73 64

Anders Byström, regional utvecklingsdirektör, mobiltelefon: 070-687 01 51

Text: Maria Stenquist