Sjunkande sjuktal och bättre tillgänglighet för barn och unga vuxna

Regionstyrelsen har haft sitt första sammanträde efter sommaren. På agendan fanns bland annat glädjande siffror kring sjuktal, bättre tillgänglighet för barn och unga vuxna samt kostnadsfri vaccinering för barn mot Hepatit B.

Regiondirektörens rapport (RS/4/2017)
Kostnaderna för bemanningsföretag har efter andra kvartalet ökat såväl i riket som i regionen. Dock minskar ökningstakten i Region Jämtland Härjedalen, framförallt för inhyrda läkare. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor står för den största andelen av ökningen. Inom primärvården minskar kostnaden för bemanningsföretag, hittills i år med 6-7 miljoner.
Sommaren inom hälso- och sjukvården betraktas som ansträngd men under kontroll. En nyinrättad enhet för utskrivningsklara patienter inrättades inför sommaren – den har fungerat bra för såväl personal och patienter och underlättat för andra verksamheter.

Regionstyrelsen godkände regiondirektörens rapport.

Månadsrapport juli 2017 (RS/5/2017)
Resultatet per juni 2017 uppgick till -96,4 miljoner kronor. Nettokostnaderna har ökat med 4,2 procent jämfört med samma period i fjol. Intäkterna har minskat något, men specialdestinerade statsbidrag har ökat. Helårsprognosen är oförändrat -170 miljoner kronor.
Ytterligare upplåning har skett från Kommuninvest med 40 miljoner kronor.

Regionstyrelsen godkände månadsrapporten med tillägg att regiondirektören återkommer med detaljerad redovisning av antal årsarbeten samt vårdgarantin.

Uppföljning aktiva mål - sjukskrivningstalet (RS/16/2017)
Arbetet med att sänka sjuktalen i länet är prioriterat, det regleras och följs upp utifrån den långsiktiga utvecklingsplan som regionfullmäktige fastställde under 2015. När arbetet inleddes skiljde det i genomsnitt 3,0 sjukpenningdagar mellan invånarna i Jämtlands län och riket. Målet var att till år 2018 minska differensen till riket med en dag och det är nått efter juni 2017.

Regionstyrelsen godkände uppföljningen.

Uppföljning - tillgänglighet område barn och unga vuxna (RS/15/2017)
Tillgängligheten för besök för barn och unga vuxna har förbättrats. 2015 rankades Region Jämtland Härjedalen näst sist av samtliga landsting och kommuner – idag är Region Jämtland Härjedalen på plats 6 i riket. En av förklaringarna är resursökning efter en omorganisation. Kapaciteten ligger i dag på i snitt 55 nya patienter per månad, jämfört med 40 året innan.

Regionstyrelsen godkände uppföljningen.

Analys av regionens ekonomi och styrning (RS/785/2017)
Regionstyrelsens ordförande har tidigare kontaktat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för samtal om hur en liten region med svag skattekraft ska klara att finansiera sin egen välfärd. SKL genomförde då en analys av regionens ekonomi och styrning, som presenterades för styrelsen och fullmäktige i juni i år. Styrelsen gav då regiondirektören i uppdrag att utifrån resultatet göra fördjupade analyser tillsammans med SKL och återkomma med dessa till denna styrelse.

Såväl fördjupade analyser som ett första program för det fortsatta arbetet presenterades för styrelsen, som beslutade enligt förslag. Summering av höstens arbete kommer att ske vid regionstyrelsens möte i december.

Kostnadsfri vaccinering mot Hepatit B för barn (RS/1734/2017)
Genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds skydd mot tio sjukdomar. Utöver det rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccination mot hepatit B erbjuds kostnadsfritt till alla spädbarn samt till barn med ökad risk att utsättas för smitta.

Enligt beslut i Vårdvalsnämnden om omdisponering av medel finns medel redan avsatta som ska täcka merkostnaderna för kostnadsfri vaccinering mot hepatit-B för barn, och styrelsen föreslår därför fullmäktige att besluta enligt förslag.

För mer information:
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Ingela Jönsson, tf regiondirektör, 070-690 05 27


Text: Gun Råberg Kjellerstrand

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se