Slutlig årsredovisning presenterad för regionstyrelsen

Regionstyrelsen har idag haft årets andra sammanträde. På agendan fanns bland flera uppföljningar och årsbokslut den slutliga årsredovisningen för 2018.

Regiondirektörens rapport (RS/9/2019)

Sedan ett år tillbaka finns ett nytt chefsutvecklingsprogram i regionen, som ersätter den tidigare Ny som chef. Det är indelat i tre steg, där det första är för nya chefer, det andra för de som varit chef i 2-5 år och det tredje för de som varit chef längre än så. De första som går steg 1 blir kvar till sommaren. Den första steg 2 gruppen börjar nu. Steg 3 är under planering. Chefaspirantprogrammet löper parallellt som tidigare.

Ett arbete med att ta fram en strategi för samers hälsa pågår i samverkan med Norrbotten, Västerbotten, Sametinget samt samiska intresseorganisationer. Förutsättningar för, samt läget i, det arbetet presenterades för styrelsen.

Regiondirektören gav en kort lägesrapport kring arbetet med att inrätta sprututbytesverksamhet. Just nu pågår byggprojektering, där slutbesiktning av byggnaden beräknas ske i slutet av september.

Styrelsen fick en lägesrapport från projektet för att etablera ett Kliniskt träningscentrum (KTC), som har pågått sedan hösten 2017 och som nu presenterar en slutrapport. Se gärna presentationsfilm: youtu.be/xyOTEUxtpTo

Styrelsen godkände rapporten.

Månadsrapport (RS/10/2019)

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat uppgick till -38,9 miljoner kronor till och med februari 2019. Nettokostnadsutvecklingen var 24,5 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2018 vilket ger en nettokostnadsökning på 3,5 procent. Bruttokostnader har ökat med 3,3 procent. Kostnader för bemanningsföretag fortsätter att minska. Personalkostnaderna har endast ökat med 0,6 procent. Kostnaderna för läkemedel samt riks- och regionvård ökar. Intäkterna har ökat med 3,2 miljoner, där den största ökningen gäller försäljning av hälso- och sjukvård. Likviditeten har förstärkts genom ett nytt lån från Kommuninvest.
Helårsprognosen ligger på -214 miljoner kronor.
Styrelsen godkände rapporten.

Årsredovisning 2018 (RS/781/2018)

Årsredovisningen för 2018 presenterades för regionstyrelsen. Mer information finns i tidigare pressmeddelande: bit.ly/2sWinuz

Styrelsen beslutade att Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna för granskning, samt att den ska gå till fullmäktige för godkännande.

För mer information:

Mats Gärd (C), regionstyrelsens ordförande, 072-500 76 58

Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström