Styrelsen stödjer strategi för samisk hälsa

Regionstyrelsen stödjer Strategi för samisk hälsa, och beslutade vid dagens sammanträde att förslå fullmäktige att slutgiltigt fastställa densamma vid sitt sammanträde den 26 november.

– Region Jämtland Härjedalen har jobbat med samisk hälsa länge, säger Robert Hamberg (M), styrelsens 3:e vice ordförande. Styrkan med denna strategi är den breda förankringen, som borgar för att vi tillsammans med många aktörer kan jobba mer effektivt för den samiska befolkningens hälsa.

Strategi för samisk hälsa har tagits fram inom ramen för projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa som omfattar regionerna Norrbotten, Västerbotten, Dalarna och Jämtland Härjedalen tillsammans med Sametinget och nationella samiska organisationer.

Målet uttrycks som ”en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige”.
Detta ska uppnås via fem delmål – höjd kulturkompetens bland anställda inom hälso- och sjukvården, nya arbetssätt och metoder för en språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård, samiska språk och samisk kultur närvarande och synlig i hälso- och sjukvården, samisk hälsoforskning och kunskapsutveckling för en jämlik hälsa, samt att verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa

Kostnadsberäkningar behöver göras, framför allt för en långsiktig finansiering, i samband med att strategin bryts ner till regionala handlingsplaner, men en beredskap för att söka externa medel finns inom Kunskapsnätverk för samisk hälsa.

– Strategi för samisk hälsa syftar till att ge urfolket samerna deras rätt till en god hälsa och en vård på lika villkor, något som inte bara är lagstadgat utan även mänskligt rätt att jobba med, säger Robert Hamberg.

För mer information

Robert Hamberg (M), regionstyrelsens 3:e vice ordförande, 070-288 59 96
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström