Vård närmare patienten, fortsatt svårt ekonomiskt läge

Antalet sjukskriva medarbetare fortsätter minskar, vården flyttas allt närmare patienten och en inriktning mot mer digitalisering – men också en fortsatt mycket bekymmersam ekonomi. Det är betydande delar i Region Jämtland Härjedalens delårsbokslut efter augusti. 

- Vår långsiktiga ambition är ju att vården ska flytta allt närmare patienten – ut i primärvården men också in i hemmen. Detta är på väg att ske och i många fall i gott samarbete med kommunerna och deras vårdansvar.
Det säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S) och pekar på ett exempel:
- Vi har sedan i våras ett mobilt närvårdsteam som reser ut från sjukhuset och hem till de mest sjuka patienterna. Det innebär tydligt ökad kvalitet på många sätt för den patientgruppen.
Den digitalisering av vården som sker på olika sätt inom Region Jämtland Härjedalen är ytterligare ett sätt att föra vården närmare patienten och göra den mer effektiv.
- Där ligger hälsocentralerna långt framme - med bland annat akutrum i Härjedalen och sjukvård på distans i Brunflo - men även på sjukhuset tar digitaliseringen fart med mängder av goda idéer från medarbetare. Forskningen ligger som tidigare i framkant inom detta område där vi bland annat testar flera innovationer som kan bli aktuella i riktigt stor skala.
Under vår och sommar har både problem och möjligheter med digitalisering kartlagts och under hösten kommer det arbetet att fortsätta.
- Avsikten är att skapa konkret nytta för patienten - vården ska föras närmare patienten, minska exempelvis väntetider och restider samt öka tillgängligheten, säger Ann-Marie Johansson.

Den totala sjukfrånvaron inom Region Jämtland Härjedalen fortsätter att sjunka, främst bland kvinnor inom hälso-och sjukvården.
- Vi kan se att idogt arbete med tidig rehabilitering och förändringar inom den egna arbetsplatsen ger goda resultat, säger Ann-Marie Johansson.

Beroendet av hyrläkare minskar men antalet hyrsjuksköterskor ökar, dock i en lägre takt än tidigare. Ambitionen är att vara oberoende av bemanningsföretag senast 1 januari 2019.
- Primärvården, som har arbetat längst med att minska hyrpersonal, har minskat kostnaderna med drygt 7 miljoner hittills i år. Det är riktigt bra och det visar att det går, säger Christer Siwertsson, regionråd (M).

Det ekonomiska resultatet efter augusti uppgick till -36,4 miljoner kronor, en försämring med drygt 13 miljoner jämfört med förra året. Kostnaderna har ökat något sedan juni och den ekonomiska prognosen för helåret ligger kvar på -170 miljoner kronor.
- De åtgärder som ska förbättra resultatet har ännu inte gett önskad effekt, det kommer att bli stort fokus på det i höst, säger Christer Siwertsson.

Tillgängligheten till vården är i stort sett oförändrad jämfört med tertialrapporten i våras.

Regionala utvecklingsförvaltningen visar ett ekonomiskt överskott på drygt 15 miljoner kronor och har under året arbetat aktivt med företagsstöd. Företagsamheten i regionen ökar fortfarande och besöksnäringen har en stark utveckling i regionen.

För ytterligare information:
Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande (S), tfn 070-311 45 30
Christer Siwertsson, regionråd (M), tfn 070-678 40 48
Ingela Jönsson, tillförordnad regiondirektör till och med augusti 2017, tfn 070-690 05 27


Text: Gun Kjellerstrand

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se