118 miljoner i EU-medel till regional utveckling i Västernorrland och Jämtlands län!

19 december genomfördes Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrlands prioriteringsmöte för den andra utlysningen 2023. Vid sammanträdet, som ägde rum i Bräcke, prioriterades cirka 118 miljoner kronor för utvecklingsinsatser i de båda länen.

– Vi har idag beviljat flera intressanta satsningar som vi tror kommer att bidra positivt till utvecklingen av mellersta Norrland. Projektmedlen ska stärka områdets konkurrenskraft och tillväxt. Bland utvecklingsprojekten som beviljades medel finns initiativ som ska stärka små och medelstora företags förmåga till hållbar omställning och långsiktig konkurrenskraft. Vi ser satsningar på innovationskapacitet, cirkulär omställning och ökad kunskap om hållbarhet genom forskningsnära samarbeten som en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av i vårt område. Flera projekt inom ESF+ innehåller också kompetenshöjande och inkluderande insatser vilket också är oerhört viktigt för att klara välfärdsuppdraget framåt, säger Sara Nylund (S), ordförande Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

Projekten ska bidra till hållbar utveckling och sysselsättning

Strukturfonds¬partnerskapet i Mellersta Norrland har den lagstyrda uppgiften att prioritera vilka projekt som ska beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma; de ska bidra till hållbar utveckling och sysselsättning i Jämtlands och Västernorrlands län. Prioriteringen är bindande för de beslut som nu expedieras av de förvaltande myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet.

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland består av 19 ledamöter som representerar kommuner, regioner, arbetsmarknadens organisationer, intresseorganisationer, näringsliv, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, universitet och högskolor. Nuvarande programperiod för EU:s strukturfonder påbörjades 2022 och sträcker sig fram till och med 2027. I februari 2023 tillsattes ett nytt Strukturfondspartnerskap för Mellersta Norrland, som omfattar både Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

Följande projekt prioriterades under mötet:

ERUF

 • Framtidens innovationsekosystem, Peak Innovation AB - 662 822 kr
 • Hälsoinnovation - data- och informationsdriven utveckling i Jämtland Härjedalen, Region Jämtland-Härjedalen - 637 894 kr
 • H3 - Flerdimensionell hållbarhet, Mittuniversitetet - 10 510 848 kr
 • Samverkan och utveckling för camping i Jämtland Härjedalen, JH Turism JHT ekonomisk förening - 1 280 557 kr
 • CooCon - modellutveckling för hållbarare ägarförändringar, Connect Norr Service AB - 2 720 330 kr
 • Hållbar Samhällsomställning, Härnösands kommun - 12 719 904 kr
 • Avancerad digital acceleration i samverkan (ADAS), BRON Innovation AB - 4 421 281 kr
 • S3, Region Västernorrland - 2 294 448 kr
 • FishValueZ, Sportfiskarna – Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund - 2 490 761 kr
 • Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, JH Turism JHT ekonomisk förening – 2 292 655 kr
 • Ortsammanbindande bredbandsnät Jämtland, GlobalConnect AB - 11 174 829 kr
 • Ramprojekt cirkulär ekonomi i Västernorrland, Region Västernorrland - 9 106 283 kr
 • Mittcirkeln, IUC Z-Group AB - 4 883 819 kr
 • Ramprojekt för cirkulär omställning, Region Jämtland Härjedalen - 9 665 051 kr
 • Bygge till bygge - vägen mot effektivare resursanvändning genom cirkulärt byggande, Region Jämtland Härjedalen - 4 452 831 kr

ESF+

 • Tryggad välfärd under samhällsomvandling, Härnösands kommun - 13 957 285 kr
 • Alla behövs – 100% av varje individs förmåga, Härnösands kommun - 3 901 853 kr
 • MISAM, Kramfors kommun - 5 431 643 kr
 • Socialt entreprenörskap social innovation – SESI, Coompanion - Kooperativ Utveckling Västernorrland - 597 132 kr
 • NIA - Nod för Inkluderande Arbetsliv, Coompanion - Kooperativ Utveckling Jämtlands län - 406 109 kr
 • Mind the gap-från enhetssyn till helhetsperspektiv, Timrå kommun - 7 962 221 kr
 • Förstudie stärkt samverkan, Samordningsförbundet i Jämtlands län - 378 855 kr
 • Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet, Sundsvalls kommun - 7 031 464 kr

Region Jämtland Härjedalen medfinansierar följande projekt genom Anslag 1:1 medel för regionala utvecklingsåtgärder:

 • Samverkan och utveckling för camping i Jämtland Härjedalen
 • Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen
 • Mittcirkeln
 • CooCon - modellutveckling för hållbarare ägarförändringar
 • Ramprojekt för cirkulär omställning
 • FishValueZ
 • Hälsoinnovation - data- och informationsdriven utveckling i Jämtland Härjedalen
 • Framtidens innovationsekosystem

Text: Strukturfondspartnerskapet