11 timmars dygnsvila förändrar arbetstider och vardag för många

Den 1 oktober träder de nya reglerna för garanterad 11 timmars dygnsvila i kraft vilket påverkar många medarbetare inom dygnet runt-verksamheten. Under onsdagens hälso- och sjukvårdsnämnd presenterades resultatet av den analys som gjorts för att identifiera konsekvenserna.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i maj 2023 om att ge regiondirektören i uppdrag att presentera en aktuell lägesbild av hur implementeringen går. Uppdraget bestod även av en analys av vad förändringarna innebär för medarbetarna samt en analys ur ett ekonomiskt perspektiv

– Det här är en stor omställning för många medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen, liksom i hela Sverige. Syftet med det nya regelverket är att säkerställa och förstärka skyddet för vila och återhämtning och därigenom värna medarbetarnas arbetsmiljö. För många kommer detta innebära en tydlighet i att veta när vilan garanteras i schemat vilket är positivt. Men det finns även de som känner oro för hur vardagspusslet ska gå ihop då möjligheten till att komprimera sin arbetstid eller byta pass med kollegor minskar, det har vi största förståelse för, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.  

Inom ambulansverksamheterna innebär de nya reglerna att dygnspassen med 20 aktiva timmar och fyra jourtimmar ändras till två tolvtimmarsskift med enbart aktiv tid. Detta leder till att det behövs fler anställda personer för att bemanna varje ambulansstation. Eftersom rekrytering inte kunnat ske i tillräcklig omfattning kommer det från och med oktober att vara ett stort antal vakanta arbetspass inom ambulanssjukvården, främst i Härjedalen.

Verksamheten arbetar med alternativa lösningsförslag, med det kan inte uteslutas att antalet planerade ambulanser i drift behöver revideras under delar av dygnet. Riskanalyser kopplat till de olika alternativen genomförs nu utifrån såväl patient- som medarbetarperspektiv. 

De nya bestämmelserna är avtalade mellan bland andra SKR och fackförbunden och dem behöver vi följa, men det kommer absolut innebära utmaningar till exempel när det handlar om schemaläggning. Det vi kan göra är att forma och anpassa verksamheten efter bästa förmåga för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö och samtidigt en patientsäker verksamhet, säger Katarina Nyberg Finn.  

En total ekonomisk analys kan inte göras förrän tidigast till vintern då schemaläggningen ännu inte är klar och att detaljer om de förändrade reglerna för läkarna kom under sommaren. Redan nu går det dock att se en betydande risk att regeländringarna kan leda till att inhyrd personal behöver anlitas i större utsträckning när den egna personalen inte längre räcker för att bemanna alla arbetspass, eller måste schemaläggas på ett suboptimalt sätt.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63
Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-261 05 59

Text: Sara Nilsson