76,5 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Jämtland och Västernorrland

Idag beviljade Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland prioriterad finansiering på totalt 76,5 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Jämtland och Västernorrland.

Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland har beslutat att nio projekt ska prioriteras för att utveckla regionerna på bästa sätt. I Jämtland finns bland annat projektet Business on the move och från Västernorrland prioriteras bland annat projektet SPRINT. Fjorton projektansökningar har godkänts av Tillväxtverket och av dom är det prioriterade ansökningar som tillsammans omfattar 76,5 miljoner kronor.

- Att EU verkligen gör skillnad genom att vi med ekonomiska medel kan prioritera bra projekt som skapar arbete, företagsutveckling och som lyfter människor ut ur långvarig arbetslöshet in i jobb eller utbildning blir extra tydlig när vi arbetar med Strukturfonds-partnerskapets möten. Där kan vi prioritera fram projekt för många miljoner som gör verklig skillnad för utvecklingen i Jämtlands och Västernorrlands län. EU:s fonder bidrar till att hålla samman regioner och länder menar Robert Uitto, ordförande i Strukturfonds-partnerskapet Mellersta Norrland.

A Business Region on the Move ska öka etablering av företag och arbetstillfällen i Jämtlands län

Projektet A business Region on the Move inom Jämtland Härjedalen ska arbeta med etableringsfrämjande insatser där kommuner, näringsliv och Region Jämtland Härjedalen samverkar. Det ska intressera externa företag såväl nationella som internationell med syfte att etablera sig i länet och därmed skapa flera arbetstillfällen. Projektet vill också samverka med företag som vill expandera genom avknoppning. Projektet kommer att göra flera olika analyser bland annat hur företagarstrukturen kommer att se ut på landsbygden i framtiden. Projektet kommer att satsa på att upphandla ett CRM-system som är ett kundregister som kommer att bidra till att det skapas ett distansoberoende samverkanplattform.

- Att med ett projekt som syftar till att öka intresset för Jämtland Härjedalen och öka antalet nya etablerade företag är en smart lösning. Och som vi vet ger bra resultat. Målet är över 100 nya företag och dessutom investeringar och utveckling i befintliga företag som ger ytterligare arbetstillfällen i vårt län. A Business Region on the Move är ett sådant smart projekt som vi idag har prioriterat och som nu kan köra igång, fortsätter Robert Uitto.


Projektet SPRINT ska lotsa entreprenörer till internationella marknader

Projektet SPRINT inom Västernorrland bygger på fyra utvecklingsområden som identifierats av följeforskare, samarbetspartners och projektmedarbetare under regionalfondsprojektet VINK. Dessa fyra utvecklingsområden är:

1. Affärsutveckling: Fortsatt utveckling av inkubationssystemet för affärsutveckling genom program för både spets och bredd.

2. Samverkan: Processa fram en modell för innovationssystemet (aktörskarta) för att kunna lotsa entreprenören till rätt aktör.

3. Positionera Region Västernorrland som en av Sveriges främsta startup-regioner: Genom att en regional inkubator finns vill man attrahera fler nytänkande innovativa talanger och växande företag till Västernorrland.

4. Mångfald och jämställdhet: Genom att aktivt arbeta för en ökad etnisk mångfald samt en jämnare könsfördelning bland regionens entreprenörer kommer Västernorrland att öka i attraktivitet.

- Projektet SPRINT som sökts av Åkroken Sciense Park AB är ett projekt som sätter små eller medelstora företag i centrum för bland annat den internationella marknaden,. Jag är övertygad om att projekt kommer att lotsa entreprenörer rätt så att deras idéer blir verklighet. Blir vi ännu bättre på att stötta uppstarter av företag och lyfta innovativa talanger kan Västernorrland attrahera för växande företag som dessutom vågar sig ut på den internationella marknaden. I projektet ingår också ett viktigt arbete med mångfald och jämställdhet säger Erik Lövgren, vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Om Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland omfattar Jämtlands och Västernorrlands län och ansvarar för att prioritera bland godkända ansökningar till EU:s regionalfondsprogram och det nationella socialfondsprogrammet. Dess ordförande utses av regeringen och ordföranden utser i sin tur ledamöter. Syftet med medlen i projekten är att utveckla regionerna och stötta människor in i studier och arbete.

Mer information

Ordf. Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland, Robert Uitto, mobiltelefon:070 – 962 73 64, e-post: robert.uitto@regionjh.se

Erik Lövgren, Vice ordf. Strukturfondspartnerskapet, mobiltelefon: 076-140 30 36 

Text: Förnamn Efternamn

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se