Aktuellt från Hälso- och sjukvårdsnämnden 18 april

18 april samlades hälso- och sjukvårdsnämnden för sammanträdande. Några av punkterna som togs upp handlar om tandvården och arbetsmiljöarbetet.

Andelen bokade tider för vuxna ska öka i Folktandvården

Inom allmäntandvården är bemanningsläget sedan en förhållandevis lång tid generellt svårt, vilket nu i allt större utsträckning ger negativa effekter för vuxna som är listade vid Folktandvårdens 15 allmäntandvårdskliniker i Jämtland Härjedalen.

De senaste åren har andelen vuxentandvård som kunnat schemaläggas minskat och därmed ökar väntetiderna för vuxna. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att omfattningen av tandvård för vuxna är för låg.

– Folktandvården befinner sig i en situation där det är svårt att rekrytera. Utifrån bemanningssituationen har tandvård för vuxna fått stå tillbaka vilket skapar problem med munhälsan. Därför vill vi från 1 maj och året ut öka andelen bokad tid för vuxna, från knappt 51 procent till 55 procent inom allmäntandvården. Det är viktigt att denna satsning inte skapar en undanträngningseffekt som påverkar barnens tandvård varför en riskanalys och uppföljning också ska genomföras, säger Elin Hoffner, Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande.

Vidare ska regelbundna uppföljningar genomföras under 2024 för att se om satsningen ger resultat. Det kommer även genomföras en utredning av Folktandvårdens utbudspunkter som bland annat ska se över möjligheter till mobila lösningar. Utredningen ska rapporteras i november.

Goda resultat i senaste medarbetarundersökningen

Region Jämtland Härjedalen genomför en medarbetarundersökning två gånger per år. Undersökningen ett av flera verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultaten ger en indikation på upplevelsen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Syftet är att ta reda på hur medarbetarna upplever arbetssituationen utifrån olika temaområden till exempel delaktighet, ledarskap och hälsa.

Resultatet mäts på en skala från 1–6 och målvärdet för Region Jämtland Härjedalen är satt till 4,5 eller högre. Inom området hälsofrämjande index hamnar hälso- och sjukvården på 4,72 (4,69 i höstas) och för medarbetarskap är snittet över 5, vilket är något högre än snittet för hela Region Jämtland Härjedalen.

– Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg som visar hur läget är inom hälso- och sjukvården. Även om det finns områden att förbättra är vi glada för resultatet med tanke på att vi är i en orolig tid med till exempel stora ekonomiska utmaningar. På övergripande nivå ser vi en positiv trend jämfört med samma undersökning som genomfördes i höstas, säger Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kontakt

Elin Hoffner (V), hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande.
E-post: elin.hoffner@regionjh.se
Telefon: 070-313 16 63

Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör
E-post: anna.granevarn@regionjh.se
Telefon: 070-261 05 59

Text: Thomas Jarnehill