Aktuellt från hälso- och sjukvårdsnämnden 21 mars

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen har haft sammanträde under torsdag 21 mars. Nedanstående ärenden är några av dem som stod på agendan.

Ansökan om dispenser från arbetstidsregler

Region Jämtland Härjedalen avser att söka dispenser för två områden. Inom verksamheten för ambulanshelikoptern är syftet med ansökan att möjliggöra ett mer rationellt utnyttjande av regionens ambulanshelikopter och för att täcka behovet av anestesiläkare, tjänstgörande på ambulanshelikoptern, behövs tjänstgöring i dygnspass.

Den andra ansökan rör ambulansverksamheten i Härjedalen vilken, om den beviljas av Centrala parters arbetstidsnämnd, möjliggör att planera arbetspass med en total arbetstid på 24 timmar. Detta bedöms öka möjligheter till rekrytering samt underlätta för dem som pendlar. De ambulansstationer som omfattas av ansökan är ambulansstationerna i Funäsdalen, Hede och Sveg.

Båda ärendena om dispens kommer att gå vidare till regionstyrelsen 27 mars för beslut om vidare ansökan till centrala parters arbetstidsnämnd som avgör om dispenserna beviljas.

Från månadsrapporten för februari

Antalet vårdkontakter fortsätter att öka, fler får vård och i större omfattning. Detta sker i takt med återhämtning i personalläge och att omhändertagande av köställda patienter fortgår.

Förvaltningen fortsätter att rekrytera, det är nästan 200 fler anställda i dag än för ett år sedan. De yrkeskategorier som ökar mest är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, psykologer samt chefer. Verksamheterna har även kunnat anställa ett antal sjuksköterskor från hyrbemanning in i egen verksamhet.

– Med en ökning på nästan 200 anställda det senaste året ser vi nu resultat av vår satsning på rekrytering. Det är ett tecken på att våra ansträngningar för att vara en attraktiv arbetsgivare bär frukt. Särskilt glädjande är att vi nu börjar se en försiktig minskning av andelen hyrbemanning till förmån för fast anställd personal. Detta är ett viktigt steg för en mer hållbar hälso- och sjukvård, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Ökningen av slutenvårdstillfällen och vårddagar är förhållandevis stor, vilket beror på att fler disponibla vårdplatser tillhandahållits jämfört med tidigare år.

Ekonomin i siffror

Nämndens verksamheter redovisar efter utgång av februari månad en ackumulerad nettokostnad på -644 miljoner kronor jämfört med budgeterat -559 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -85 miljoner kronor.

Nämnden lämnar en helårsprognos -3 652 miljoner kronor jämfört med budgeterat -3 352, det vill säga en negativ budgetavvikelse på -300 miljoner kronor.

Kontakt

Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Telefonnummer: 072-202 53 63

Text: Thomas Jarnehill