Aktuellt från regionstyrelsen 27 mars

27 mars samlades regionstyrelsen för sammanträdande. Stort fokus låg på ekonomin men även på det pågående beredskapsarbetet i Region Jämtland Härjedalen.

I arbetet med att bryta kostnadsutvecklingen för att nå en ekonomi i balans ingår att se över lämpliga och möjliga försäljningar.

Regionstyrelsen har beslutat att ge regiondirektören i uppdrag att utreda en försäljning av det vindkraftverk som Region Jämtland Härjedalen äger.

Bakgrunden till ägandet av vindkraftverket i Mortorp, Kalmar kommun, är från 2010 då diskussioner pågick om hur landstinget på bästa sätt kunde bli självförsörjande på förnyelsebar energi. Frågan utreddes och utifrån förslaget tog landstinget beslut om att investera i ett vindkraftverk motsvarande cirka 50–75 procent av årsenergibehovet.

– Avsikten att äga ett vindkraftverk för att delvis bli självförsörjande på el är i grunden god. Men utifrån det ekonomiska läge vi nu befinner oss i, liksom den risk det finns att äga ett sådant kopplat till kostnader, är en utredning om försäljning av vindkraftverket lämplig. Utredningen ska innehålla förutsättningar för olika alternativ, det vill säga försäljning, fortsatt ägande och risker med det, säger Lars-Erik Olofsson, regionstyrelsens 1:e vice ordförande.

Utredningen ska redovisas senast till regionstyrelsens sammanträde 28–29 maj.

Robusta hälsocentraler

Region Jämtland Härjedalen har sedan 2019 arbetat med att skapa så kallade robusta hälsocentraler. Konceptet innebär att skapa verksamheter som kan bedrivas under samhällsstörningar. Denna robusthet ska byggas utifrån tre olika nivåer, där nivå 1 är högst. Beslut kan sedan tas om vilka hälsocentraler som ska tillhöra vilken nivå. Några kan prioriteras för att uppnå en god och nära vård såväl i vardag, kris och ytterst krig.

Bedömningen är att de hälsocentraler som projektet från början förslog robusta i nivå 2 fortfarande är aktuella men att Funäsdalens hälsocentral läggs till listan.

Regionstyrelsen fattade ett principiellt beslut om vilka av hälsocentralerna i länet som ska vara hälsocentraler i nivå 2. Det kommer att krävas fler beslut, bland annat ekonomiska, gällande vilka åtgärder som behöver genomföras på respektive hälsocentral för att nå nivå 2.

– Det är viktigt att gå vidare med planerna med robusta hälsocentraler som ligger i linje med återuppbyggnaden av vårt civila försvar. Att komplettera med Funäsdalen är ett bra alternativ då det där finns boende, god samhällsservice och robust sjukvård. Där finns även utbyggd infrastruktur och möjlighet till evakuering till närliggande områden och leverans av förnödenhet, säger Bengt Bergqvist, ordförande i regionstyrelsen.

Ansökan om dispenser från arbetstidsregler

De ansökningar som tidigare passerat hälso- och sjukvårdsnämnden om dispenser för verksamheterna ambulanshelikoptern samt ambulansverksamheten i Härjedalen, beslutades av regionstyrelsen att skickas in till centrala parters arbetstidsnämnd, som avgör om dispenserna beviljas.

För mer information:

Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-363 38 76

Lars-Erik Olofsson (KD), regionstyrelsens 1:e vice ordförande, telefon: 070-223 71 28

Sara Lewerentz, regiondirektör, telefon: 076-126 10 67

Text: Thomas Jarnehill