Aktuellt från regionstyrelsen 7 december

Idag samlades regionstyrelsen för årets sista sammanträdande. Stort fokus låg naturligtvis på Region Jämtland Härjedalens ekonomiska läge men även på ambulansstationen i Järpen och avgiftsfrihet vid vårdbesök i samband med våld i nära relation och sexuellt ofredande.

Kostnadsbesparingar på kort och lång sikt

I juni gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att utreda vilka kostnadsbesparingar som kan göras på kort och lång sikt genom att minska administrationen och/eller öka andelen tjänsteköp inom administrationen för att öka flexibiliteten i att kunna anpassa kostnaderna utifrån den ekonomiska situationen.

Region Västernorrland och Region Dalarna har under våren genomfört omfattande utredningar och då regionerna är tämligen lika vad avser administrativa uppgifter, oavsett storlek, så har beredningen av uppdraget från regionstyrelsen fokuserat på att analysera de redan genomförda utredningarna.

– Vi har genom åren löpande sett över kostnaderna inom administrationen och det är lätt att bli hemmablind. Där övriga regioner har haft fokus på att kunna minska så kallad onödig administration som tar tid och då indirekt personalresurser har vi snarare haft fokus på att minska administrationen i sig, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist och fortsätter;

– Som ett exempel har den administrativa bördan inom hälso- och sjukvården ökat genom åren med alltmer dokumentation, statistik, rapporter och uppföljningar.

Utredningen har identifierat flera åtgärder som kan genomföras under 2024, men även under 2025 och 2026. Som exempel kan nämnas striktare inköpsstyrning och fortsatt utveckling av standardiserat sortiment och ökad införandetakt gällande exempelvis digital signering för att kunna ta bort analoga processer.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och ge regiondirektören i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med rapportens förslag på åtgärder.

Ett steg närmare en ny ambulansstation i Järpen

I Järpen har nuvarande lokaler för ambulansen haft återkommande problem med arbetsmiljön under många år. Under 2022 togs ett beslut att avsätta medel för att projektera en ny ambulansstation i Järpen för att ersätta den nuvarande. En viktig del i projekteringen är att se om en ny ambulansstation kan placeras i direkt anslutning till befintlig hälsocentral för att erhålla samordningsvinster inom hälso- och sjukvården.

– Ambulansen är en funktion som möter patienter tidigt i vårdkedjan och ofta i akuta situationer. Därför behöver den vara utlokaliserad efter behov som gör att man så snabbt som möjligt kan nå till den som behöver medicinsk hjälp. Järpen är fortsatt en lämplig placering utifrån demografi, infrastruktur, utryckningsfrekvenser och närhet till övrig vård såsom hälsocentraler och sjukhus, säger Lars-Erik Olofsson, regionstyrelsens 1:e vice ordförande.

Regionstyrelsen beslutade att gå vidare i processen med projektering av ny ambulansstation i Järpen. Finansiering sker genom avsatta medel i plan för investeringar för 2024, totalt 2 miljoner kronor.

Avgiftsfrihet vid vårdbesök i samband med våld i nära relation och sexuellt ofredande

Regionstyrelsen ställde sig idag bakom hälso- och sjukvårdsnämndens beslut från den 18 januari 2023 §10 gällande avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp (HSN/1756/2022). Beslutet innebär att avgift i samband med sexuellt ofredande innefattas i tidigare beslut om avgiftsfrihet vid sexuella övergrep och att besök kopplade till skadedokumentation där skadorna uppstått vid våld i nära relation ska vara avgiftsfria.

Slutgiltigt beslut fattas i Regionfullmäktige den 14 februari.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76
Sara Lewerentz, regiondirektör, 076-126 10 67

Text: Sara Nilsson