Analyser genomförs för bättre resultat

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid dagens sammanträde behandlat fyra analysrapporter med bäring på resultatförbättringar.

– Just nu genomför vi ett stort antal åtgärder i syfte att förbättra ekonomi, produktion och samtidigt leverera en kvalitativt god vård. För att kunna fatta korrekta beslut krävs noggranna analyser, säger nämndens vice ordförande Lennart Ledin (L).

Den första rapporten handlade om läkarbemanningen på Östersunds sjukhus. Frånvaroplanering, schemaläggning, sidouppdrag, strategi och planering av hyrläkarresurser, samt dimensionering utifrån produktions- och bemanningsmål är bara några av de punkter som undersökts och där förslag på förbättringar identifierats.

En separat kartläggning har gjorts av inhyrda läkare inom sjukhuset. De faktorer som undersökts är dimensionering av avrop, prisnivåer och formalia kring avrop. Flera förbättringsförslag har identifierats och ska genomföras för bättre följsamhet av regler för avrop samt för bättre kontroll och styrning.

Regiondirektören har vidare genomfört en översiktlig genomlysning av administrationen inom specifikt hälso- och sjukvård. Syftet är att se hur vårdnära administration har förändrats sedan 2016, samt att se om denna administration har ökat i motsvarande omfattning som den regionövergripande administrationen minskat. Även i denna rapport har förbättringsförslag identifierats.

Den fjärde analysrapporten behandlar bemanningsnormer. De två modeller som används inom den somatiska slutenvården på sjukhuset – Östersundsmodellen och Återhämtningsmodellen – har sagts upp och förhandlingar pågår kring hur det ska se ut.

– Hälso- och sjukvården är en oerhört komplex verksamhet med många patienter, yrken, diagnoser, behandlingar, tekniklösningar, lagar, och så vidare att ta hänsyn till. Med tanke på våra begränsade tillgångar är det en svår ekvation lösa.

För mer information:
Lennart Ledin (L), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 070 327 99 47
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

TEXT: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se